כללים לפרק 87 – כלי רכב, חוץ מרכב למסילות ברזל, וחלקיהם ואבזריהם

1.         פרק זה אינו כולל רכב למסילות ברזל, המתוכנן לנוע אך ורק על פסים.

2.         למטרות פרק זה "טרקטורים" משמעו כלי רכב הבנויים בעיקר לגרירה או לדחיפה של כלי רכב אחר, של מכשיר או של מטען, אם הם כוללים אמצעי משני הקשור לשימוש העיקרי של הטרקטור, להובלה של כלים, של זרעים, של דשנים או של טובין אחרים, או לא; מכונות וכלים לעבודה המתוכננים להצמדה לטרקטורים שבפרט 87.01 כציוד מתחלף נשארים מסווגים בפרטים המתאימים להם, אף אם הוצגו עם הטרקטור, אם מורכבים עליו או לא.

3.         תושבות של רכב מנועי המצוידות בתאי נהג, סיווגן בפרטים 87.02 עד 87.04 ולא בפרט 87.06.

4.         פרט 87.12 כולל את כל האופניים בעלי שני גלגלים לילדים; אופני ילדים אחרים נכללים בפרט 95.03.

 

כללים לפרטי משנה

1.         פרט משנה 87.08.2200 כולל:

(א)        שמשות קדמיות, חלונות אחוריים וחלונות אחרים , ממוסגרים; וכן

(ב)        שמשות קדמיות, חלונות אחוריים וחלונות אחרים, אם הם ממוסגרים או לא, הכוללים מכשירי חימום או מכשירים חשמליים או אלקטרוניים אחרים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם כלי רכב מנועי שבפרטים 87.01 עד 87.05


הערות:
(1) ק"ת התשכ"א, עמ' 1425 .
(2) ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164 ; התשס"ח, עמ' 107 .
(3) דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
(4) ק"ת התשכ"ז, עמ' 1156 .
(5) ס"ח התשי"ט, עמ' 199.
(6) ק"ת התשכ"ה, עמ' 465; התשס"ד עמ' 372.
**וסעיף קטן (י) עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019). (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ח-2018, עמ' 26).
*** בתוקף עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019). (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התשע"ח-2018, עמ' 26).
**** בתוקף מיום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019), (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ג, עמ' 138; התשע"ח-2017, עמ' 2.
***** טבלה זו בתוקף עד כ באלול התשע"ח (31 באוגוסט 2018); (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (והוראת שעה מס' 9), התשע"ז-2017, עמ' 1016).
****** בתוקף מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018), (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה, התשע"ב, עמ' 77; התשע"ג, עמ' 128; התשע"ו-2016, עמ' 190).
******* סעיף זה בתוקף עד כ באלול התשע"ח (31 באוגוסט 2018); (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (והוראת שעה מס' 9), התשע"ז-2017, עמ' 1016).

כללים נוספים (ישראליים)

1.         בפרק זה –

(א)        "אוטובוס", "אוטובוס ציבורי", "אופנוע", "אופניים עם מנוע עזר", "טרקטורון", "כביש", "משקל כולל מותר" ו"רכב שטח" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (1) (להלן – תקנות התעבורה);

(ב)        "הסעה", "משרד להסעות", "סיור", "רכב מדברי" ו"רכב סיור" – כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה-1985 (2) (להלן – צו הפיקוח);

(ג)        "מונית" ו"רשות הרישוי" – כהגדרתם בפקודת התעבורה (3);

(ג1)      "אוטובוס סיור" – אוטובוס ציבורי להסעת סיור, העומד בתנאים האמורים בסעיף 23 (ב) לצו הפיקוח;

(ג2)      "המפקח" – מפקח על התעבורה כהגדרתו בפקודת התעבורה;

(ג3)      "רכב אשכול" – כלי רכב שהתקיימו בו כל התנאים האלה:

(1)        הרכב הוא "רכב סיור" או ''רכב מדברי" או ''אוטובוס סיור", ולרכב רישיון להסעת סיור לפי צו הפיקוח, וכל עוד הרישיון בתוקף;

(2)        בעל הרכב הוא מורה דרך כמשמעותו בתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז-1967 (4) , ובעל רישיון נהיגה מדרגה 1D לפי תקנה 184 לתקנות התעבורה או דרגה D לפי תקנה 185 לתקנות התעבורה, או שלבעל הרכב ניתן רישיון למשרד להסעות לפי סעיפים 23 או 24 לצו הפיקוח;

(3)        מנכ"ל משרד התיירות אישר כי בעל הרכב עומד בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד התיירות "נוהל לאישור רכישת ואחזקת רכב אשכול בהטבת מס" המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התיירות וכל עוד הוא עומד בתנאים כאמור;

(ד)        "מפקח כבאות ראשי" – מפקח כבאות ראשי שנתמנה על פי סעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 (5) (להלן – חוק שירותי כבאות), או מי שהוסמך על ידו;

(ה)       "ציוד כיבוי" – כהגדרתו בתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), התשכ"ה-1964 (6) ;

(ו)         "רכב משולב-מנוע ( HYBRID )" – רכב בעל מנוע בוכנה סירוגי בשריפה פנימית המוצת בניצוץ ומנוע חשמלי, אשר יכול לפעול יחד עם מנוע הבוכנה האמור או במקומו, לצורך הנעת הרכב;

(ז)        "רכב נוסעים ( PASSENGER CAR )" – רכב מנועי אשר תוכנן, נבנה ומיועד להסעת נוסעים מסוג M1 או M2 כמשמעותם בתקנה 271א לתקנות התעבורה;

(ח)      "טרקטור משא" – כלי רכב שנתקיימו בו התנאים האמורים בהגדרת "טרקטור משא", בתקנות התעבורה, למעט תנאים הנוגעים לרישומו או לרישויו בידי משרד התחבורה;

**י       "מעונוע ( MOTOR-HOME ) להשכרה" – רכב מנועי המותאם למגורים לפי טיבו (קרוואן ממונע), המשמש בתאגיד שניתן לו רישיון להפעלת שירות של השכרת רכב מאת המפקח, בהתאם לסעיף 37 לצו הפיקוח;

 

2.        מנוע המונע על ידי שריפה פנימית, המצויד בבוכנה סיבובית ROTARY) PISTON ), ייחשב כמנוע בוכנה; תפוסת הבוכנה ( PISTON DISPLACEMENT ) של מנוע כזה תיחשב כאילו היא כפולה מתפוסת בוכנותיו הממשית.

3.         לצורך סיווגם של טובין בפרק זה, ייחשב המשקל לפי משקל רכב מנועי במצב תקין לפעולה.

4.        שיעור המס החל על רכב מנועי שתיאורו מפורט בטור א' בטבלה שלהלן, שסיווגו בפרק זה, ואשר בטור ד' לצדו מופיע "ראה כללים 4 עד 6 לכנ"י, הוא כמפורט בטור ב’ בטבלה שלהלן:

 

קבוצות

טור א'
תיאור הרכב

טור ב'
שיעור המס

קבוצה א'

משקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג

83%

קבוצה ב'

משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג

72%

קבוצה ג'

מונית, רכב אשכול, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

8%

קבוצה ד'

מונית, רכב אשכול, שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג.

0%

קבוצה ה'

מעונוע

60%

קבוצה ו'

87.03.607100 ו- 87.03.707100

40%

קבוצה ז'

87.03.809000, 87.02.409000, 87.04.609000 ו- 87.05.908000

10%

 

(א)       על אף האמור בכלל 4, על שיעור המס החל על רכב מנועי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500 ק"ג והוא אינו נמנה עם קבוצה ג' או ה' כמפורט בכלל 4, אשר מחירו לצרכן עולה על 300,000 שקלים חדשים ייווסף שיעור מס שהוא מכפלה של 20%, בהפרש בין מחיר הרכב לצרכן לבין 300,000 שקלים חדשים, כשהוא מחולק
במחיר הרכב לצרכן.

X 20%

300,000  –  מחיר הרכב לצרכן

מחיר הרכב לצרכן

לעניין זה –

"מחיר הרכב לצרכן" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)       מחיר לפי מחירון היבואן, לרבות כל האבזרים והמכלולים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית, ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS , וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות;

(2)       אם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל – ערך הרכב שנקבע לצורך המכס, בתוספת המכס, המס ומע"מ, אגרה או כל תשלום חובה אחר, שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים והפחתות, בתוספת 20% רווח סביר ובתוספת פחת שימוש; "פחת שימוש" – שיעור של 1.25% לכל חודש מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו לישראל.

(ב)       על אף האמור בכלל 4, סכום המס החל על רכב מנועי בקבוצות ו', ז' ו-ח' לא יפחת מסכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל 4 בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א, בניכוי ההפחתות לפי כללים 5(ג) ו-6, ובניכוי סכום ההטבה המרבי ולא יעלה על סכום המס שמחושב לפי שיעור המס החל על קבוצה א' בכלל 4 בתוספת שיעור המס לפי כלל 4א, בניכוי ההפחתות לפי כללים 5(ג) ו-6; לעניין זה, "סכום ההטבה המרבי" – לרכב בקבוצה ו' 40,000 שקלים חדשים, לרכב בקבוצה ז' 75,000 שקלים חדשים.


5.

(ב)       סכום המס החל על רכב מנועי המפורט בקבוצה ב' בכלל 4, יופחת סכום כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן לפי אבזרי הבטיחות המותקנים בו והמפורטים בטור א' בטבלה שלהלן:

טור א'

טור ב'

1. לרכב המצויד ב-4 כריות אוויר

400

2. לרכב המצויד ביותר מ-4 כריות אוויר

800

                       

 

 

 (ג)        מסכום המס החל על רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושנקבעה לו רמת אבזור כמתואר בטור א' בטבלה שלהלן, יופחת סכום כמפורט בטור ב' בטבלה; ואולם במקרה שבו סכום ההפחתה עולה על סכום המס החל בלא ההפחתה, סכום ההפחתה יהיה בגובה סכום המס החל:

טור א'
רמת אבזור

טור ב'
סכום ההפחתה בשקלים חדשים

0

1

250

2

600

3

1,000

4

1,600

5

1,850

6

2,050

7

2,250

8 או יותר

2,400


לעניין זה, "רמת אבזור" – רמת האבזור הבטיחותי כאמור בתקנה 270ד לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961.

(ד)        מסכום המס החל על אופנוע שסיווגו בפרט 87.11, ששיעורו כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן ובו מותקנות אחת או יותר ממערכות הבטיחות האלה:

1.         מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) ובלבד שהיא מותקנת ברכב שנפח הצילינדרים אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק;

2.         מערכת בקרת יציבות;

3.         מערכת בלימה משולבת;

4.         משכך היגוי;

5.         מערכת בקרת משיכה והחלקה;

או שהוא רכב תלת גלגלי, יופחת סכום מצטבר של הסכומים כמפורט בטורים ב' עד ז' בטבלה שלהלן, בהתאמה; ואולם, סכום ההפחתה המצטבר לא יעלה על מחצית סכום המס החל בלא הפחתות:

 

טור א'

טור ב'

טור ג'

טור ד'

טור ה'

טור ו'

טור ז'

שיעור מס קניה

מערכת ABS

מערכת בקרת יציבות

מערכת בלימה משולבת

משכך היגוי

בקרת משיכה והחלקה

רכב תלת גלגלי

25%

500

220

220

500

1,130

40%

310

310

310

650

2,000

50%

400

400

400

800

2,300

60%

500

500

500

970

3,000

70%

600

600

600

1,130

3,000

 

לעניין זה, "רכב תלת גלגלי" הוא רכב שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה:

(1)        יש לו שני גלגלים קדמיים ואחד מאחור;

(2)        המרחק בין מרכז שני הגלגלים הקדמיים שלו לא יפחת מ-35 ס"מ ולא יעלה על 70 ס"מ

(3)        מערכת מתלים של הגלגלים הקדמיים מאפשרת אי-תלות בזמן תנועה, בין תנועת שני הגלגלים בכל הצירים.

 

6.        מסכום המס החל על רכב לעניין ציון ירוק אשר דרגת זיהום האוויר שלו היא כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם לציון הירוק שלו כמפורט בטור ב' בטבלה שלהלן, יופחת הסכום המפורט בטור ג' בטבלה; ואולם במקרה שבו סכום ההפחתה עולה על סכום המס החל בלא ההפחתה, סכום ההפחתה יהיה בגובה סכום המס החל:

 

טור א'
דרגת זיהום האוויר

טור ב'
ציון ירוק

טור ג'
סכום ההפחתה בשקלים חדשים

1

0 – 50

16,927

2

51 – 130

16,927

3

131 – 150

15,517

4

151 – 170

13,542

5

171 – 175

11,850

6

176 – 180

10,438

7

181 – 185

9,311

8

186 – 190

8,181

9

191 – 195

7,335

10

196 – 200

6,209

11

201 – 205

5,642

12

206 – 210

4,515

13

211 – 220

3,667

14

221 – 250

2,257

15

251 – 400

0

 

לעניין זה –

"דרגת זיהום אוויר" – כמשמעותה בתקנה 270ב' לתקנות התעבורה;

"ציון ירוק" – מדד הנקבע ביחס לכלי רכב, לצורך קביעת דרגת זיהום האוויר שלו, ודרך חישובו מפורטת בנוהל "חישוב דרגת זיהום האוויר לרכב" שקבע מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה בהתייעצות עם מנהל אגף איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה בהתאם לתקנה 270ב' לתקנות התעבורה;

"רכב לעניין ציון ירוק" – כלי רכב מנועי שמתקיימים בו כל אלה:

(1)        סיווגו בפרטים 84.26.4110, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 או 87.07;

(2)        שיעור המס החל עליו הוא 8% ובלבד שהוא מפורט בקבוצה ג' בכלל 4, או ששיעור המס החל עליו הוא 83% או יותר;

(3)        משקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.


7.        רכב מנועי יסווג בפרט 87.03.2150 ובפרט 87.03.9050 אם יתקיימו בו כל אלה:

(1)        הוא בעל ארבעה גלגלים אשר מחוברים ישירות, בלא מתלים, לציר קדמי עם היגוי ולציר אחורי המונע על ידי מנוע;

(2)        קוטר חישוק הגלגל שלו אינו עולה על 6 אינץ';

(3)        אורכו אינו עולה על 205 ס"מ;

(4)        גובהו מהרצפה (בלא המושב ובלא משענת ראש) אינו עולה על 65 ס"מ.

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
udemy free download
download huawei firmware
Download WordPress Themes