כללים לפרק 84 – כורים גרעיניים, דודים, מכונות ומכשירים מיכניים; וחלקיהם

1.         פרק זה אינו כולל: 

(א)        אבני ריחיים, אבני השחזה או פריטים אחרים שבפרק 68;

(ב)        מכונות או מכשירים (כגון משאבות) מחומר קרמי וחלקים קרמיים של מכונות או מכשירים מחומר כלשהו (פרק 69);

(ג)        מכשירי זכוכית מעבדתיים (פרט 70.17); מכונות, מכשירים או פריטים אחרים לשימושים טכניים או חלקיהם, מזכוכית (פרט 70.19 או 70.20);

(ד)        פריטים שבפרט 73.21 או 73.22 ופריטים דומים ממתכות פשוטות אחרות (פרקים 74 עד 76 או 78 עד 81);

(ה)       שואבי אבק שבפרט 85.08;

(ו)         מכשירים ביתיים אלקטרו-מכניים שבפרט 85.09; מצלמות דיגיטליות שבפרט 85.25;

(ז)        רדיאטורים לפריטים שבחלק XVII; או

(ח)       מטאטאים מיכניים מופעלים ביד, בלתי ממונעים (פרט 96.03).

 

2.         כפוף לכלל 3 לחלק XVI , ולכלל 11 לפרק זה, מכונה או מכשיר, העונה לתיאור שבאחד או יותר מהפרטים 84.01 עד 84.24, או פרט 84.86 ובו זמנית גם לתיאור שבאחד או יותר מהפרטים 84.25 עד 84.80, מסווג בפרט המתאים בקבוצה הראשונה או בפרט 84.86, לפי העניין, ולא בקבוצה האחרונה .

(א)        אולם, פרט 84.19 אינו כולל:

(1)       מיתקני נביטה, מדגרות ואומנות (פרט 84.36);

(2)       מכונות להרטבת גרעינים (פרט 84.37) ;

(3)       מכשירי דיפוזיה למיצוי מיץ סוכר (פרט 84.38 )

(4)       מכונות לטיפול בחום בחוטי טקסטיל, בבדים או בפריטי טקסטיל מוגמרים (פרט 84.51 ) או;

(5)       מכונות, מיתקנים או ציוד מעבדה המתוכננים לפעולה מיכנית, שבהם שינוי הטמפרטורה, אף אם הוא נחוץ, מהווה פעולה משנית.


(ב)
        פרט 84.22 אינו כולל:

(1)        מכונות תפירה לסגירת שקיות או כלי קיבול דומים (פרט 84.52); או

(2)        מכונות משרדיות שבפרט 84.72.

(ג)        פרט 84.24 אינו כולל:

(1)        מכונות הדפסה בהזרקת דיו (פרט 84.43); או

(2)        מכונות חיתוך בסילון מים (פרט 84.56).

3.        מכונת-כלים לעיבוד חומר כלשהו, המתאימה לתיאור שבפרט 84.56, ובו-זמנית לתיאור שבפרטים 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 או 84.65, סיווגה בפרט 84.56.

4.        פרט 84.57 מתייחס רק למכונות-כלים לעיבוד מתכת חוץ ממחרטות (לרבות מכונות מרכז לחריטה) המסוגלות לבצע סוגים שונים של עיבודי מכונה (MACHINING), אם:

(א)       ע"י החלפה אוטומטית של כלי ממחסנית או כדומה בהתאם לתוכנית עיבודי מכונה (מכונות מרכז עיבודי מכונה),

(ב)       ע"י פעולה אוטומטית, בו-זמנית או סדרתית של יחידות ראש שונות הפועלות על החלק שבעיבוד הקבוע למקומו (מכונות רבות ראשים, תחנה יחידה), או

(ג)       ע"י העברה אוטומטית של החלק שבעיבוד ליחידות ראש שונות (מכונות רבות ראשים ורבות תחנות)

 

5.        למטרות פרט 84.62, הביטוי "קו חיתוך" (SLITTING LINE) למוצרים שטוחים הוא קו עיבוד המכיל פותח סליל, משטח סליל ( COIL FLATTENER ), חותכת ( SLITTER ) ומסלסלת ( RECOILER )

"קו חיתוך למידה" למוצרים שטוחים הוא קו עיבוד המכיל פותח סליל, משטח סליל ( COIL FLATTENER ) וגוזרת ( SHEAR).

6.

(א)       למטרות פרט 84.71, הביטוי "מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים" משמעו מכונות בעלות יכולת:

(1)       לאחסן את תוכנית או תוכניות העיבוד ולפחות את הנתונים הדרושים מיידית לביצוע התוכנית;

(2)       להיות מתוכנתות באופן חופשי לפי דרישות המשתמש;

(3)       לבצע חישובים אריתמטיים, המוגדרים ע"י המשתמש; וכן,

(4)       לבצע, בלא התערבות אדם, תוכנית עיבוד המחייבת אותן לשנות את הביצוע, ע"י החלטה לוגית, תוך כדי העיבוד;

(ב)       מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים יכולות להיות בצורת מערכות הכוללות מספר משתנה של יחידות נפרדות.

(ג)       כפוף לסעיפים (ד) ו-(ה) שלהלן, יחידה תיחשב כחלק של מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים אם היא עונה על כל התנאים הבאים:

(1)       היא מהסוג המשמש באופן בלעדי או עיקרי במערכת אוטומטית לעיבוד נתונים;

(2)       ניתן לחברה ליחידת העיבוד המרכזית, ישירות או באמצעות יחידה אחרת או באמצעות יחידות אחרות; וכן

(3)       היא מסוגלת לקלוט או לפלוט נתונים (קודים או אותות) בצורה הניתנת לשימוש במערכת.

יחידות של מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים המוצגות בנפרד, סיווגן בפרט 84.71.

אולם, לוחות מקשים, יחידות קלט לקואורדינטות X-Y ויחידות לאחסון דיסקים העונים על התנאים שבסעיף ג(2) ו-ג(3) לעיל, מסווגים בכל מקרה כיחידות שבפרט 84.71.

(ד)       פרט 84.71 אינו כולל את הטובין שלהלן כאשר הם מוצגים בנפרד, אפילו כאשר הם עונים על כל התנאים שבסעיף 6(ג) שלעיל

(1)       מדפסות ( PRINTERS ) , מכונות העתקה ( COPYING MACHINES ), מכשירי פקסימיליה ( FACSIMILE MACHINES ) , בין אם משולבים או לא.

(2)       מכשירים לשידור או לקליטה של קול, תמונה או נתונים, כולל מכשירים לתקשורת קווית או אלחוטית (כגון תקשורת מקומית ( LAN – LOCAL AREA NETWORK ) או תקשורת אזורית ( WAN – WIDE AREA NETWORK ) .

(3)       רמקולים ומקרופונים.

(4)       מצלמות טלוויזיה, מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידאו מקליטות.

(5)       צגים ( MONITORS ) ומטולים ( PROJECTORS ) , שאינם כוללים מקלט טלוויזיה.

(ה)      מכונות הכוללות או פועלות בשילוב עם מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים ומבצעות פונקציה ספציפית שאינה עיבוד נתונים, מסווגות בפרטים המתאימים לפונקציות המתאימות שלהן, או בהעדר אפשרות כזאת בפרטים המאספים (RESIDUAL).

7.        פרט 84.82 מתייחס, בין היתר, לכדורי פלדה מלוטשים, שקוטרם המירבי והמזערי אינם שונים מקוטרם הנקוב ביותר מ-1% או ביותר מ-0.05 מ"מ, הקטן מביניהם.
כדורי פלדה אחרים מסווגים בפרט 73.26.

8.        מכונה המשמשת ליותר מתפקיד אחד תיחשב, למטרות סיווג, כאילו תפקידה העיקרי הוא תפקידה היחיד.

כפוף לכלל 2 לפרק זה וכלל 3 לחלק XVI , מכונה שתפקידה העיקרי אינו מתואר בפרט כלשהו או שאף אחד מתפקידיה אינו התפקיד העיקרי, סיווגה, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, בפרט 84.79.

פרט 84.79 כולל גם מכונות לייצור חבלים או כבלים (כגון מכונות שזירה, קליעה או כיבול) מתיל מתכת, מחוטי טקסטיל או מחומר אחר כלשהו או מצירוף של חמרים אלה.

9.        למטרות פרט 84.70, המונח "מידת כיס" ( " POCKET SIZE " ) מתיחס רק למכונות שמידותיהן אינן עולות על 170 מ"מ X 100 מ"מ X 45 מ"מ.

10.      למטרות פרט 84.85, המונח "יצור בשכבות" (הידוע גם כהדפסת תלת מימד) משמעו יצירה של פריטים פיזיים המבוססים על מודל דיגיטלי על ידי הוספה מחזורית וייצור שכבות, ואיחוד ומיצוק של חומר (לדוגמא, מתכת, פלסטיק או קרמיקה).

כפוף לכלל 1 לחלק ה- XVI ולכלל 1 לפרק 84. מכונות העונות לתיאור שבפרט 84.85 יסווגו בפרט זה ולא בשום פרט אחר שבתוספת.

 

11.

(א)       כללים 12(א) ו 12 (ב) לפרק 85 יחולו גם על המונחים "התקני מוליכים למחצה" (" SEMICONDUCTOR DEVICES ") ו-"מעגלים משולבים, אלקטרוניים" (" ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS "), בהתאמה, שבכלל זה ובפרט 84.86, אולם לצרכי כלל זה ופרט 84.86, הביטוי "התקני מוליכים למחצה", יחול גם על מוליכים למחצה הרגישים לאור ודיודות פולטות אור ( LED ).

(ב)       למטרות כלל זה ופרט 84.86 הביטוי "ייצור לוחות תצוגה שטוחים" ("MANUFACTURE OF FLAT PANEL DISPLAYS") מתייחס ליצור המצעים בתוך לוחות שטוחים. ביטוי זה אינו מתייחס ליצור הזכוכית או להרכבת המעגל המודפס, או רכיבים אלקטרוניים על הלוח השטוח. הביטוי "לוח תצוגה שטוח" ("FLAT PANEL DISPLAY") אינו מתייחס לטכנולוגית שפופרת קרן-קתודית ("CATHODE-RAY TUBE") .

(ג)       פרט 84.86 כולל גם מכונות ומכשירים ששימושם הבלעדי או העיקרי:

(1)       ליצור או תיקון מסכות ("MASKS AND RETICLES") ;

(2)       להרכבת התקני מוליכים למחצה או מעגלים משולבים, אלקטרוניים;

(3)       להרים, לאחוז, להעמיס או לפרוק גושי צורן חד גבישיים (BOULES), פרוסות (WAFERS), התקני מוליכים למחצה (SEMICONDUCTOR DEVICES), מעגלים משולבים אלקטרוניים (ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS) ולוחות תצוגה שטוחים (FLAT PANEL DISPLAYS).

(ד)       כפוף לכלל 1 לחלק ה- XVI ולכלל 1 לפרק 84. מכונות ומכשירים העונים לתיאור שבפרט 84.86 יסווגו בפרט זה ולא בשום פרט אחר שבתוספת.

 

כללים לפרטי משנה

1.        למטרות פרט משנה 84.65.2000, המונח "מרכזי עיבוד" יחול רק על מכונות כלים לעיבוד עץ, שעם, עצם, גומי קשיח, פלסטיקים קשיחים או חומרים קשיחים דומים, אשר מסוגלות לבצע סוגים שונים של פעולות עיבוד ע"י החלפת כלי אוטומטית ממחסנית או דומיה בהתאם לתוכנית העיבוד.

2.        למטרות פרט משנה 84.71.4900 המונח "מערכות" משמעו מכונות אוטומטיות לעיבוד נתונים אשר יחידותיהן עונות לתנאים שנקבעו לכלל 6(ג) לפרק 84, והכוללות לפחות יחידת עיבוד מרכזית, יחידת קלט אחת (כגון לוח מקשים או סורק), ויחידת פלט אחת (כגון יחידת תצוגה חוזית או מדפסת).

3.        למטרות פרט משנה 84.81.2000, הביטוי "שסתום לתמסורות הידראוליות באמצעות שמן ( OLEOHYDRAULIC ) או פנאומטיות" משמעו שסתומים המשמשים במיוחד בתמסורת של "כח נוזלי" ( FLUID POWER ) במערכת הידראולית או פנאומטית, בה מקור האנרגיה מסופק בצורת נוזלים בלחץ (נוזל או גז). שסתומים אלו יכולים להיות מכל סוג (לדוגמה, מסוג הפחתת לחץ, מסוג חד כיווני). פרט משנה 84.81.2000 עדיף על פרטי משנה אחרים שבפרט 84.81.

4.        פרט משנה 84.82.4000 מתייחס רק למיסבים בעלי גלילים גליליים שקוטרם אחיד ואינו עולה על 5 מ"מ ואורכם גדול לפחות פי שלושה מהקוטר.קצוות הגלילים יכולים להיות מעוגלים.

 

כללים נוספים (ישראליים)

1.        בפרט 84.14, המונח "משקל עצמי", משמעותו המשקל העצמי של יחידה, בלי הבסיס של היחידה ובלי מכשירים נוספים (ACCESSORY APPARATUS) .

2.        בפרט 84.72, את המונח "מכונות משרדיות" יש להבין במשמעותו הרחבה והכללית ככולל את כל המכונות המשמשות במשרדים, בחנויות, בבתי-חרושת, בבתי-מלאכה, בבתי-ספר, בתחנות-רכבת, בבתי-מלון, וכו', לביצוע "עבודה משרדית" (כלומר עבודה הקשורה בכתיבה, ברישום, במיון, בתיוק, בגריסה וכו', של חומר התכתבות, מסמכים, תיקים, טפסים, רשומות, חשבונות וכו').

3.        מכשיר לשינוי הטמפרטורה או לחות האוויר המשמש במפעל תעשייתי הן באולם שבו מעובדים הטובין והן למטרות אחרות ייגבה המס על אותו חלק מהתפוקה שאינו משמש באולם שבו מעובדים הטובין.

4.        החלקים לעגורן צריח לצורך פרט 84.31.4940 הם:

(1)       חוליה תחתונה ראשונה של התורן ( BASE MAST או FIRST MAST );

(2)       מרכב ( UNDERCARRIAGE-CHASSIS );

(3)       בית מיסב סובב צריח ( PIVOT );

(4)        תא מפעיל ( ( OPERATOR'S CABIN (CAB);

(5)       חוליית קצה למשקולת נגדית בזרוע אחורית, הכוללת או לא כוללת משקולת ( COUNTER WEIGHT JIB );

(6)       חוליית קצה בזרוע קדמית ראשית, הכוללת או לא כוללת גלגלת ( FRONT JIB )😉 חוליית קצה בזרוע קדמית ראשית, הכוללת או לא כוללת גלגלת ( FRONT JIB );

(7)       כננת כבל הרמה המשולבת או לא במנוע או בכבל ( HOIST WINCH );

(8)       חולייה של זרוע קדמית ראשית ( JIB );

(9)       חולייה של זרוע אחורית ( COUNTER JIB );

(10)     חולייה של התורן ( MAST JIB );

(11)     קצה תורן ( CAT-HEAD ).

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy course
download samsung firmware
Free Download WordPress Themes