כללים לפרק 72 – ברזל ופלדה

1. בפרק זה, ולגבי כללים (ד), (ה) ו-(ו), בכל התוספת, לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המפורטות להלן:

(א) ברזל התכה (PIG IRON) סגסוגות ברזל-פחמן, שאינן ניתנות לחישול תועלתי, המכילות יותר מ-2%, לפי משקל, פחמן ואשר יכולות להכיל לפי משקל, אחד או יותר יסודות אחרים במגבלות שלהן: – לא יותר מ-10% כרום – לא יותר מ-6% מנגן – לא יותר מ-3% זרחן – לא יותר מ-8% צורן – סך כל לא יותר מ-10% כמות כוללת של יסודות אחרים

(ב) ברזל מסוג SPIEGELEISEN סגסוגות ברזל-פחמן המכילות, לפי משקל, יותר מ-6% אך לא יותר מ-30%, מנגן, ופרט לכך מתאימות למפרט שב(א) לעיל.

(ג) סגסוגות ברזל סגסוגות בבלוקים, בגושים או בצורות ראשוניות דומות, בצורות המתקבלות בתהליך יציקה רצוף וכן בצורת גרגירים או אבקה, אם מגובבות או לא, המשמשות כרגיל כתוסף בתהליך ייצור של סגסוגות אחרות או כמסירי-חימצון (DE-OXIDANTS), כגורמים מסירי גיפור (DE-SULPHURISING) או לשימושים דומים במטלורגיה הברזלית ובדרך כלל אינן ניתנות לחישול תועלתי, המכילות, לפי משקל, %4 או יותר של היסוד ברזל ואחד או יותר מאלה:
– יותר מ-10% כרום
– יותר מ-30% מנגן
– יותר מ-3% זרחן
– יותר מ-8% צורן
– סך הכל יותר מ-10% של יסודות אחרים, למעט פחמן, כפוף לתכולה מירבית של 10% במקרה של נחושת.

(ד) פלדה חמרים ברזליים, חוץ מאלה שבפרט 72.03, אשר (להוציא סוגים מסויימים המיוצרים בצורת יציקות) ניתנים לחישול תועלתי ומכילים, לפי משקל, 2% או פחות פחמן. אולם, פלדות כרום יכולות להכיל שיעורים גבוהים יותר של פחמן.

(ה) פלדת אל-חלד סגסוגות פלדה המכילה, לפי משקל, 1.2% או פחות פחמן, ו-10.5% או יותר כרום, עם או בלי יסודות אחרים.

(ו) פלדה מסוגסגת אחרת פלדות שאינן תואמות להגדרה של פלדת-אל-חלד ומכילות, לפי משקל, אחד או יותר מהיסודות הבאים בשיעורים שלהלן:
– 0.3% או יותר חמרן
– 0.0008% או יותר בור
– 0.3% או יותר כרום
– 0.3% או יותר קובלט
– 0.4% או יותר נחושת
– 0.4% או יותר עופרת
– 1.65% או יותר מנגן
– 0.08% או יותר מוליבדן
– 0.3% או יותר ניקל
– 0.06% או יותר ניאוביום
– 0.6% או יותר צורן
– 0.05% או יותר טיטניום
– 0.3% או יותר טונגסטן (וולפרם)
– 0.1% או יותר ונדיום
– 0.05% או יותר זירקון
– 0.1% או יותר יסודות אחרים (להוציא גפרית, זרחן, פחמן וחנקן) המחושבים בנפרד.

(ז) מטילים מגרוטאות שהותכו מחדש, של ברזל או של פלדה מוצרים יצוקים באופן גס, בצורת מטילים, בלא ראשי הזנה או ראשים חמים (HOT TOPS), או של גושים, בעלי ליקויי שטח ברורים ושאינם תואמים להרכב הכימי של ברזל התכה, של ברזל מסוג SPIEGELEISEN או של סגסוגות ברזל.

(ח) גרגירים מוצרים שפחות מ-90% מהם, לפי משקל, עוברים דרך נפה בעלת מיפתח רשת של 1 מ"מ, ואשר 90% או יותר מהם, לפי משקל, עוברים דרך נפה בעלת מיפתח רשת של 5 מ"מ.

(ט-י) מוצרים מוגמרים למחצה מוצרים מתהליך יציקה רצוף בעלי חתך טמום, אם עברו תהליך עירגול חם ראשוני או לא; וכן מוצרים אחרים בעלי חתך טמום שלא עובדו יותר מאשר עירגול חם ראשוני או מעוצבים באופן גס על ידי חישול, לרבות גלמים לפרופילים. מוצרים אלה אינם מוצגים בסלילים.

(יא) מוצרים מעורגלים שטוחים מוצרים מעורגלים בעלי חתך רוחבי מלבן טמום (חוץ מריבוע), שאינם תואמים להגדרה (ט-י) לעיל, בצורות אלה:
– סלילים בעלי שכבות מונחות זו על זו ברציפות, או
– אורכים ישרים, אשר אם עוביים קטן מ-4.75 מ"מ, רוחבם יהיה גדול מעוביים לפחות פי עשרה, או אם עוביים 4.75 מ"מ או יותר, רוחבם יעלה על 150 מ"מ ויהיה לפחות פעמיים עוביים.
מוצרים מעורגלים שטוחים כוללים אלה עם דיגום בתבליט הנובע ישירות מהעירגול (כגון חריצים, צלעות, ריבועים משתנים, נטפים, כפתורים, מעויינים) וכן כאלה מחוררים, גליים או מלוטשים, בתנאי שכתוצאה מכך לא קיבלו את האופי של פריטים או מוצרים שבפרטים אחרים. מוצרים מעורגלים שטוחים בעלי צורה שונה ממלבן או מריבוע, בכל מידה, סיווגם כמוצרים שרוחבם 600 מ"מ או יותר, בתנאי שכתוצאה מכך לא קיבלו את האופי של פריטים או מוצרים שבפרטים אחרים.

(יב) מוטות (BARS AND RODS) מעורגלים בחום בסלילים שליפופם בלתי סדור. מוצרים מעורגלים בחום בסלילים שליפופם בלתי סדור, בעלי חתך רוחב טמום, בצורת עיגולים, קטעי עיגולים, סגלגלים, מלבנים (לרבות ריבועים) משולשים או מצולעים קמורים אחרים (לרבות "עיגולים ששוטחו" ו"מלבנים ששונו" ששני צידיהם המנוגדים הינם קשתות קמורות, ושני צידיהם האחרים הינם ישרים באורכים שוים ומקבילים), מוצרים אלה יכולים להיות בעלי שקעים, צלעות, חריצים או עיוותים אחרים שנוצרו בתהליך העירגול (מוטות חיזוק).

(יג) מוטות אחרים מוצרים שאינם תואמים להגדרה כלשהי מההגדרות (ט), (י), (יא) לעיל או להגדרת תיל, שהם בעלי חתך רוחב טמום אחיד לכל אורכם בצורת עיגולים, קטעי עיגולים, סגלגלים, מלבנים (לרבות, ריבועים), משולשים או מצולעים, קמורים אחרים (לרבות "עיגולים ששוטחו" ו"מלבנים ששונו" ששני צידיהם המנוגדים הינם קשתות קמורות, ושני צידיהם האחרים הינם ישרים, באורכים שווים ומקבילים), מוצרים אלה יכולים להיות בעלי שקעים, צלעות, חריצים או עיוותים אחרים שנוצרו בתהליך העירגול (מוטות חיזוק); מפותלים לאחר העירגול.

(יד) פרופילים (ANGLES, SHAPES AND SECTIONS) מוצרים בעלי חתך רוחב טמום אחיד לכל אורכם, שאינם תואמים להגדרה כלשהי מההגדרות בסעיפים (ט), (י), (יא) או (יב) לעיל או להגדרת תיל. פרק 72 אינו כולל מוצרים שבפרט 73.01 או 73.02.

(טו) תיל מוצרים מעוצבים בקר, בסלילים, בעלי חתך רוחב טמום כלשהו אחיד לכל אורכם, שאינם תואמים להגדרה של מוצרים מעורגלים שטוחים.

(טז) מוטות קידוח חלולים מוטות חלולים בעלי חתך רוחב כלשהו, המתאימים למקדחים, שמידת חתך הרוחב החיצוני הגדולה ביותר שלהם עולה על 15 מ"מ, אך אינה עולה על 52 מ"מ, ושמידתם הפנימית הגדולה ביותר אינה עולה על חצי ממידתם החיצונית. מוטות חלולים מברזל ומפלדה, שאינם תואמים להגדרה זו, סיווגם בפרט 73.04.


2. מתכות ברזליות מוצמדות למתכות ברזליות אחרות, סיווגן כמוצרי המתכת הברזלית שמשקלה גדול יותר.


3. מוצרים מברזל או מפלדה, המיוצרים ע"י שיקוע (DEPOSITION) אלקטרוליטי, ע"י יציקת לחץ או ע"י דיבקוק, סיווגם, בהתאם לצורתם, להרכבם ולמראם, בפרטים בפרק זה, המתאימים למוצרים דומים המיוצרים בתהליך עירגול בחם. כללים לפרטי משנה:

1. בפרק זה, למונחים הבאים המשמעויות המפורטות להלן:

(א) סגסוגות ברזל התכה (ALLOY PIG IRON) ברזל התכה המכיל, לפי משקל, אחד או יותר מהיסודות הבאים ביחסים המפורטים להלן:
– יותר מ-0.2% כרום
– יותר מ-0.3% נחושת
– יותר מ-0.3% ניקל
– יותר מ-0.1% של אחד מהיסודות האלה: חמרן, מוליבדן, טיטניום, טונגסטן (וולפרם), ונדיום.

(ב) פלדת חיתוך חופשי (FREE CUTTING) בלתי מסוגסגת פלדה בלתי-מסוגסגת המכילה, לפי משקל, אחד או יותר מהיסודות הבאים ביחסים המפורטים להלן:
– 0.08% ומעלה גפרית
– 0.1% ומעלה עופרת
– יותר מ-0.05% סלניום
– יותר מ- 0.01% טלוריום
– יותר מ-0.05% ביסמוט.

(ג) פלדת צורן-חשמלית פלדות מסוגסגות המכילות, לפי משקל, לפחות 0.6% אך לא יותר מ-6% צורן ולא יותר מ-0.08% פחמן. הן יכולות להכיל גם חמרן בשיעור שאינו עולה על 1%, לפי משקל, אך לא יסוד אחר בשיעור אשר יכול להעניק לפלדה את התכונות של פלדה מסוגסגת אחרת.

(ד) פלדה מהירה (HIGH SPEED) פלדות מסוגסגות המכילות, עם או בלי יסודות אחרים, לפחות שניים מתוך שלושת היסודות מוליבדן, טונגסטן וונדיום שתכולתם הכוללת, לפי משקל, היא 7% או יותר, 0.6% או יותר פחמן ו-3% עד 6% כרום.

(ה) פלדת צורן-מנגן פלדות מסוגסגות המכילות – לפי משקל: לא יותר מ-0.7% פחמן,
– 0.5% או יותר, אך לא יותר מ-1.9% של מנגן, וכן
– 0.6% או יותר, אך לא יותר מ-2.3% של צורן, ללא יסודות אחרים בכמויות יחסיות אשר נותנות לפלדה את התכונות של פלדה מסוגסגת אחרת.

2. למטרות סיווג סגסוגות ברזל בפרטי משנה של פרט 72.02, יש להתחשב בהוראה זו: סגסוגת ברזל נחשבת שניונית (BINARY) ומסווגת בפרט המשנה המתאים (אם קיים), אם שיעור אחד מיסודות הסגסוגת עולה על השיעור המזערי באחוזים שנקבעו בכלל 1(ג) לפרק; בדומה לכך, הסגסוגת נחשבת שלישונית או רביעונית אם שיעורי שניים או שלושה מיסודותיה עולים על השיעורים המזעריים באחוזים. למטרות הוראה זו שיעור "יסודות אחרים" בלתי מוגדרים, הנזכרים בכלל 1(ג) לפרק, חייב לעלות על 10%, לפי משקל של כל אחד.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download
download micromax firmware
Download Premium WordPress Themes Free