כללים לפרק 38 – מוצרים כימיים שונים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) יסודות או תרכובות, נפרדים, בעלי הגדרה כימית, להוציא אלה:

(1) גרפיט מלאכותי (פרט 38.01);

(2) קוטלי חרקים, קוטלי נברנים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, מוצרים מונעי צמיחה (ANTI-SPROUTING) ווסתי צמיחה של צמחים, מחטאים ומוצרים דומים, הנתונים כמתואר בפרט 38.08;

(3) מוצרים הנתונים כמילויים למטפים לכיבוי אש או הנתונים ברימונים לכיבוי אש (פרט 38.13);

(4) חומרי השוואה מאושרים המפורטים בכלל 2 להלן;

(5) מוצרים המפורטים בכלל 3(א) או 3(ג) להלן;

(ב) תערובות של כימיקלים עם מוצרי מזון או עם חמרים אחרים בעלי ערך תזונתי, מהסוג המשמש להכנת מוצרי מזון לבני אדם (בדרך כלל פרט 21.06);

(ג) מוצרים מפרט 24.04;

(ד) סיגים, אפר ושאריות (לרבות בוצות, למעט בוצות מי שפכים), המכילים מתכות, ארסן או תערובות שלהם, ועונים לדרישות הכללים 3(א) או 3(ב) לפרק 26 (פרט 26.20);

(ה) תרופות (פרט 30.03 או 30.04); או

(ו) זרזים מנוצלים מהסוג המשמש להפקה של מתכות פשוטות או לייצור תרכובות כימיות של מתכות (פרט 26.20), זרזים מנוצלים מהסוג המשמש בעיקר לשיוב של מתכות יקרות (פרט 71.12) או זרזים שהם ממתכות או מסגסוגות של מתכות בצורה של, לדוגמא, אבקה מפוררת עד דק או גאזה ארוגה (חלק XIV או XV )

2.

(א) למטרות פרט 38.22, הביטוי "חומרי השוואה מאושרים" משמעותו חומרי השוואה המלווים באישור בו מצוינים ערכי התכונות המאושרות, את השיטות בהן השתמשו כדי לקבוע את הערכים האלה, רמת הוודאות לגבי כל ערך ואיזה מהם מתאים למטרה של אנליזה, כיול או השוואה.

(ב) להוציא מוצרים שבפרק 28 או 29, לצורכי סיווגם של חומרי השוואה מאושרים, פרט 38.22 עדיף על כל יתר הפרטים שבתוספת זו.

3. פרט 38.24 כולל טובין אלה שאין לסווגם בפרט אחר כלשהו של התוספת:

(א) גבישים מטופחים (חוץ מאלמנטים אופטיים), שמשקל כל אחד מהם אינו פחות מ-2.5 גרם כל אחד, של תחמוצת המגנסיום או של ההלידים של המתכות האלקליות או של המתכות העפרתיות-האלקליות;

(ב) שמן FUSEL; שמן מסוג DIPPEL;

(ג) מסירי דיו הנתונים באריזות למכירה קמעונית;

(ד) מתקני שעווניות-שיכפול, נוזלי תיקון אחרים וסרטי תיקון (אחרים מאלו שבפרט 96.12), הנתונים באריזות למכירה קמעונית; וכן

(ה) בודקי שריפה קרמיים, ברי-היתוך (כגון חרוטי סגר).

4. בתוספת זו, המונח "פסולת מוניציפלית" משמעותו פסולת מהסוג הנאסף מבתי מגורים, בתי מלון, מסעדות, בתי חולים, חנויות, משרדים וכדומה, אשפת הדרכים והמדרכות ופסולת בנין. פסולת מוניציפלית בדרך כלל מכילה מגוון רחב של טובין כמו מוצרים פלסטיים, גומי, עץ, נייר, טקסטיל, זכוכית, מתכות, מצרכי מזון, רהיטים שבורים ומוצרים אחרים, פגומים או זנוחים. המונח "פסולת מוניציפלית", בכל מקרה, אינו כולל:

(א) מוצרים בודדים או טובין שנפרדו מהפסולת, כמו פסולת של חומרים פלסטיים, גומי, עץ, נייר, טקסטיל, זכוכית או מתכות, פסולת חשמלית או אלקטרונית וגרוטאות (כולל סוללות משומשות), שסיווגם בפרטים המתאימים בתוספת;

(ב) פסולת תעשייתית;

(ג) פסולת של טובין פרמצבטיים, כהגדרתם בכלל 4(י) לפרק 30; או

(ד) פסולת קלינית, כמוגדר בכלל 6 (א) להלן.

5. למטרות פרט 38.25 "בוצת מי שפכים" הכוונה לבוצה שנוצרה במפעל לעיבוד מי שפכים ושמכילה פסולת שלפני העיבוד, שאריות מניקוי (SCOURINGS) ובוצה לא מיוצבת; הפרט אינו כולל בוצה מיוצבת מהסוג המשמש כדשן (פרק 31).

6. למטרות פרט 38.25 הביטוי "פסולת אחרת" מתייחס ל:

(א) פסולת קלינית, כלומר פסולת מזוהמת ממחקר רפואי, מבדיקות לקביעת הדיאגנוזה, מטיפולים או מפרוצדורות אחרות – רפואיות, כירורגיות, דנטליות או וטרינריות, טובין שלעתים קרובות מכילים פתוגנים וחומרים פרמצבטיים ודורשים דרכי חיסול מיוחדות (לדוגמה, תחבושות מלוכלכות, כפפות משומשות ומזרקים משומשים);

(ב) פסולת של ממיסים אורגניים;

(ג) פסולת של תכשירי צריבה למשטחי מתכת, של נוזלים הידראוליים, של נוזלי בלמים ושל תכשירים נגד קפיאה; ו –

(ד) פסולת אחרת מהתעשייה הכימית או מהתעשיות הקשורות בה. הביטוי " פסולת אחרת" בכל מקרה אינו כולל פסולת שמכילה בעיקר שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים ( פרט 27.10).

7. למטרות פרט 38.26, המונח "ביודיזל" משמעו חד-אלקיל אסטרים של חומצות שומן מהסוג המשמש כדלק, המופקים משומנים ושמנים של בעלי חיים או צמחים או מיקרוביאליים, אם משומשים או לא.

כללים לפרטי משנה

1. פרטים 38.08.520000 ו-38.08-590000 כוללים רק טובין של פרט 38.08 המכילים אחד או יותר מחומרים הבאים:

alachlor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinphos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) or its salts; dinoseb (ISO), its salts or its esters; endosulfan (ISO); ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN); mercury compounds; methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); pentachlorophenol (ISO), its salts or its esters; perfluorooctane sulphonic acid and its salts; perfluorooctane sulphonamides; perfluorooctane sulphonyl fluoride; phosphamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), its salts or its esters; tributyltin compounds; trichlorfon (ISO).

2. פרטי משנה 38.08.6100 עד 38.08.6900 כוללים רק טובין מפרט 38.08 המכילים:

ALPHA-CYPERMETHRIN (ISO), BENDIOCARB (ISO), BIFENTHRIN (ISO), CHLORFENAPYR (ISO), CYFLUTHRIN (ISO), DELTAMETHRIN (INN, ISO), ETOFENPROX (INN), FENITROTHION (ISO), LAMBDA-CYHALOTHRIN (ISO), MALATHION (ISO), PIRIMIPHOS-METHYL (ISO) OR PROPOXUR (ISO).

3. פרטי משנה 38.24.810000 עד 38.24.880000 כוללים רק תערובות ותכשירים המכילים אחד או יותר מן התרכובות הבאות:

oxirane (ethylene oxide); polybrominated biphenyls (PBBs); polychlorinated biphenyls (PCBs); polychlorinated terphenyls (PCTs); tris(2,3-dibromopropyl) phosphate; aldrin (ISO); camphechlor (ISO) (toxaphene); chlordane (ISO); chlordecone (ISO); DDT (ISO) (clofenotane (INN); 1,1,1 -trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); endosulfan (ISO); endrin (ISO); heptachlor (ISO); mirex (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN); pentachlorobenzene (ISO); hexachlorobenzene (ISO); perfluorooctane sulphonic acid, its salts; perfluorooctane sulphonamides; perfluorooctane sulphonyl fluoride; tetra-, penta-, hexa-, hepta- or octabromodiphenyl ethers; שרשראות קצרות של פרפינים מוכלרים.

שרשראות קצרות של פרפינים מוכלרים הם תערובות של תרכובות , עם רמת הכלרה של יותר מ 48% לפי משקל, עם הנוסחא המולקוקלרית הבאה:
CxH(2x-y+2)Cly, כאשר x=10 – 13 ו- y=1-13


4. למטרות פרטי משנה 38.25.4100 ו-38.25.4900, "פסולת של ממיסים אורגניים" משמעותה לפסולת שמכילה בעיקר ממיסים אורגניים, שאינם מתאימים יותר לשימושם הראשוני כממיסים אורגניים, אם מיועדים להפקת הממיסים או לא.


כללים נוספים (ישראליים)

1. לענין תחליף דלק המשמש במפעל פטור במסגרת הפרטים המותנים בפרק זה, המנהל רשאי לאשר למפעל פטור לעניין תחליף דלק לעשות בתחליף הדלק שימושים נלווים לתהליך הייצור, שאינם הפקת אנרגיה, בכמות שלא תעלה על 10% מסך כמות הדלק שאושר למפעל לצורך הפטור באותה שנת המס ובתנאים שיקבע המנהל;

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download lava firmware
Download Best WordPress Themes Free Download