כללים לפרק 31 – דשנים

1. פרק זה אינו כולל:

(א) דם של בעלי חיים שבפרט 05.11;

(ב) תרכובות נפרדות בעלות הגדרה כימית (חוץ מאלו העונות לתיאורים שבכלל 2(א), 3(א), 4(א) או 5 להלן); או

(ג) גבישים מטופחים של אשלגן כלורי (חוץ מאלמנטים אופטיים) שמשקל כל אחד מהם אינו קטן מ-2.5 גרם, שבפרט 38.24; אלמנטים אופטיים של אשלגן כלורי (פרט 90.01).

2. פרט 31.02 מתייחס רק לטובין הבאים, בתנאי שאינם נתונים בצורות או באריזות המתוארות בפרט 31.05:

(א) טובין העונים לאחד מהתיאורים הניתנים להלן:

(1) נתרן חנקתי, אם טהור או לא;

(2) אמוניום חנקתי, אם טהור או לא;

(3) מלחים כפולים, אם טהורים או לא, של אמוניום גפרתי ואמוניום חנקתי;

(4) אמוניום גפרתי, אם טהור או לא;

(5) מלחים כפולים (אם טהורים או לא) או תערובות של סידן חנקתי ואמוניום חנקתי;

(6) מלחים כפולים (אם טהורים או לא) או תערובות של סידן חנקתי ומגנסיום חנקתי;

(7) ציאנמיד הסידן, אם טהור או מטופל בשמן, או לא;

(8) שינן, אם טהור או לא.

(ב) דשנים, העשויים טובין כלשהם המתוארים ב-(א) לעיל, מעורבבים יחד.

(ג) דשנים, העשויים אמוניום כלורי או טובין כלשהם המתוארים ב-(א) או (ב) לעיל מעורבבים עם גיר, עם גבס או עם חמרים אנאורגניים אחרים שאינם דשנים.

(ד) דשנים נוזליים העשויים טובין שבתת-סעיף (א)(2) או (8) לעיל, או מתערובות של טובין אלה, בתמיסה מימית או בתמיסה אמונית.

3. פרט 31.03 מתייחס רק לטובין הבאים, בתנאי שאינם נתונים בצורות או באריזות המתוארות בפרט 31.05:

(א) טובין העונים לאחד מהתיאורים הניתנים להלן:

(1) סיגים בסיסיים;

(2) פוספטים טבעיים שבפרט 25.10, שרופים או מטופלים בחום מעבר לדרוש להסרת אי-טוהר בלבד;

(3) סופרפוספטים (יחיד, כפול או משולש);

(4) סידן מימן אורתו-זרחתי המכיל לא פחות מ-0.2%, לפי משקל, של פלואור, המחושב במוצר אל-מימי יבש.

(ב) דשנים העשויים טובין כלשהם המתוארים ב-(א) לעיל מעורבבים יחד, אך מבלי להתחשב במגבלת תכולת הפלואור.

(ג) דשנים העשויים טובין כלשהם המתוארים ב- (א) או (ב) לעיל, אך מבלי להתחשב במגבלת תכולת הפלואור, מעורבבים עם גיר, עם גבס או עם חמרים אנאורגניים אחרים שאינם דשנים.

4. פרט 31.04 מתייחס רק לטובין הבאים, בתנאי שאינם נתונים בצורות או באריזות המתוארות בפרט 31.05:

(א) טובין העונים לאחד מהתיאורים הניתנים להלן:

(1) מלחי אשלגן טבעיים גלמיים (לדוגמה קרנליט, קאיניט וסילוויט);

(2) אשלגן כלורי, אם טהור או לא, להוציא המוגדרים בכלל 1(ג) לעיל;

(3) אשלגן גפרתי, אם טהור או לא;

(4) אשלגן מגנזיום גפרתי, אם טהור או לא.

(ב) דשנים העשויים טובין כלשהם המתוארים ב-(א) לעיל, מעורבבים יחד.

5. אמוניום דו-מימן אורתוזרחתי (חד-אמוניום פוספט) ודו-אמוניום מימן אורתיזרחתי (דו-אמוניום פוספט), אם טהורים או לא, ותערובות בינם לבין עצמם, סיווגם בפרט 31.05.

6. למטרות פרט 31.05, המונח "דשנים אחרים" מתייחס רק למוצרים מהסוג המשמש כדשנים ומכילים, כמרכיב בסיסי, לפחות אחד מהיסודות המדשנים: חנקן, זרחן או אשלגן.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy free download
download huawei firmware
Premium WordPress Themes Download