כללים לפרק 29 – כימיקלים אורגניים

1. אלא אם ההקשר מחייב אחרת, פרטי פרק זה מתייחסים רק לאלה:

(א) תרכובות אורגניות נפרדות בעלות הגדרה כימית, אם מכילות אי-טוהר (IMPURITY) או לא;

(ב) תערובות של שני איזומרים או יותר של אותה תרכובת אורגנית (אם מכילות אי-טוהר או לא), להוציא תערובות של איזומרים פחמימניים אציקליים (שאינם סטריאו-איזומרים), אם הן רוויות או לא (פרק 27);

(ג) המוצרים שבפרטים 29.36 עד 29.39 או אתרים של סוכרים, אצטלים של סוכרים ואסטרים של סוכרים, ומלחיהם, שבפרט 29.40, או המוצרים שבפרט 29.41, אם בעלי הגדרה כימית או לא;

(ד) המוצרים המפורטים ב-(א), (ב) או (ג) לעיל, מומסים במים;

(ה) המוצרים המפורטים ב-(א), (ב) או (ג) לעיל, מומסים בממיסים אחרים, בתנאי שהתמיסה מהווה שיטה רגילה והכרחית להחזקת מוצרים אלה, שאומצה רק מטעמי בטיחות או לצרכי הובלה בלבד, ושהממיס אינו הופך את המוצר למתאים במיוחד לשימוש מסויים מאשר לשימוש כללי;

(ו) המוצרים המפורטים ב-(א), (ב), (ג), (ד) או (ה) לעיל, שהוסף להם מייצב (לרבות גורם מונע התגבשות) הדרוש לשימורם או להובלתם;

(ז) המוצרים המפורטים ב-(א), (ב), (ג), (ד), (ה) או (ו) לעיל, שהוסף להם גורם מונע-איבוק או חומר צובע או חומר ריח או חומר הגורם להקאה, כדי להקל על זיהויים או מטעמי בטיחות, בתנאי שהתוספות אינן הופכות את המוצר למתאים במיוחד לשימוש מסויים מאשר לשימוש כללי;

(ח) המוצרים הבאים, מדוללים עד לריכוז תקני, לייצור צבעי אזו: מלחי דיאזוניום, מצמידים (COUPLERS) המשמשים למלחים אלה ואמינים הניתנים להפיכה לדיאזוניום ומלחיהם.

2. פרק זה אינו כולל:

(א) טובין שבגדר פרט 15.04 או גליצרול גולמי שבפרט 15.20;

(ב) אתיל אלכוהול (פרט 22.07 או 22.08);

(ג) מתאן או פרופאן (פרט 27.11);

(ד) תרכובות הפחמן המפורטות בכלל 2 לפרק 28;

(ה) מוצרים אימונולוגיים שבפרט 30.02;

(ו) שינן (פרט 31.02 או 31.05);

(ז) חומר צבע מצמחים או מבעלי חיים (פרט 32.03), חומר צובע אורגני סינתטי, מוצרים סינתטיים אורגניים מהסוג המשמש כגורמים מלבינים פלואורוסצנטיים או כלומינופורים (פרט 32.04) או חמרי צבע או חומר צובע אחר, הנתונים בצורות או באריזות למכירה קמעונית (פרט 32.12);

(ח) אנזימים (פרט 35.07);

(ט) מטאלדהיד, הקסאמתילן טטראמין וחמרים דומים הנתונים בצורות (כגון טבליות, מקלונים או צורות דומות) לשימוש כדלק, או דלק נוזלי, או דלק גז שנוזל, במכלים שקיבולם אינו עולה על 300 סמ"ק מהסוג המשמש למילוי או למילוי חוזר של מציתי סיגריות או של מציתים דומים (פרט 36.06);

(י) מוצרים הנתונים כמילויים למטפים לכיבוי אש או הנתונים ברימונים לכיבוי אש, שבפרט 38.13; מסירי דיו הנתונים באריזות למכירה קמעונית, שבפרט 38.24; או

(יא) אלמנטים אופטיים, כגון מאתילן דיאמין טארטרט (פרט 90.01).

3. טובין שאפשר לכלול בשני פרטים או יותר בפרק זה, מסווגים באותו פרט המופיע אחרון לפי הסדר המספרי של הפרטים.

4. בפרטים 29.04 עד 29.06, 29.08 עד 29.11 ו-29.13 עד 29.20 יש לראות כל התייחסות לתולדות הלוגניות, סולפוניות, ניטריות או ניטרוזיות ככוללת התייחסות לתולדות מורכבות, כגון תולדות סולפוהלוגניות, ניטרוהלוגניות, ניטרוסולפוניות או ניטרוסולפו-הלוגניות. אין לראות קבוצות ניטרו או ניטרוזו כ"פונקציות חנקניות" למטרות פרט 29.29. למטרות פרטים 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 ו-29.22, "פונקציה חמצנית" מוגבלת לפונקציות (הקבוצות האורגניות מכילות חמצן האופיניות) הנזכרות בפרטים 29.05 עד 29.20.

5.

(א) האסטרים של תרכובות אורגניות בעלות פונקציה חומצתית, שבתת-פרקים I עד VII עם תרכובות אורגניות של תת-פרקים אלה, מסווגים עם אותה תרכובת המסווגת בפרט המופיע אחרון לפי הסדר המספרי בתת-פרקים אלה.

(ב) האסטרים של אתיל אלכוהול עם תרכובות אורגניות בעלות פונקציה חומצית, שבתת-פרקים I עד VII , מסווגים באותו פרט כמו התרכובות בעלות פונקציה חומצית המתאימות.

(ג) בכפוף לכלל 1 לחלק VI וכלל 2 לפרק 28:

(1) מלחים אנאורגניים של תרכובות אורגניות, כגון תרכובות או בסיסים אורגניים בעלי פונקציה חומצית, פנולית או אנולית, שבתת-פרקים I עד X או פרט 29.42, מסווגים בפרט המתאים לתרכובת האורגנית.

(2) מלחים הנוצרים בין תרכובות אורגניות של תת-פרקים I עד X או פרט 29.42, מסווגים בפרט המתאים לבסיס או לחומצה (לרבות תרכובות בעלות פונקציה פנולית או אנולית) שמהם נוצרו, המופיע אחרון לפי הסדר המספרי בפרק, וכן

(3) תרכובות קוארדינטיביות, חוץ ממוצרים מסווגים בתת-פרק XI או פרט 29.41, יסווגו בפרט המופיע אחרון לפי הסדר המספרי בפרק 29, בין אלו המתאימים לקטעים הנוצרים ע"י "הבקעות" של כל הקשרים המתכתיים, חוץ מקשרים מתכת-פחמן.

(ד) אלכוהולאטים של מתכות מסווגים באותו פרט כמו האלכוהולים המתאימים, להוציא המקרה של אתנול (פרט 29.05).

(ה) הלידים של חומצות קרבוקסיליות מסווגים באותו פרט כמו החומצות המתאימות.

6. התרכובות של הפרטים 29.30 ו-29.31 הן תרכובות אורגניות שפרודותיהן מכילות, נוסף לאטומים של מימן, חמצן או חנקן, אטומים של אל-מתכות אחרות או של מתכות (כגון גפרית, ארסן, או עופרת) הקשורים ישירות לאטומים של פחמן. פרט 29.30 (תרכובות אורגנו-גפרית) ופרט 29.31 (תרכובות אורגנו-אנאורגניות אחרות) אינם כוללים תולדות סולפוניות או הלוגניות (לרבות תולדות מורכבות) אשר, מלבד מימן, חמצן וחנקן, שרק הם קשורים ישירות לפחמן, מכילים האטומים של גפרית או של הלוגן, המקנים להם את אופיים כתולדות סולפוניות או הלוגניות (או כתולדות מורכבות).

7. פרטים 29.32, 29.33 ו-29.34 אינם כוללים אפוקסידים עם טבעת בעלת שלושה אברים, על-תחמוצות קטוניות, פולימרים ציקליים של אלדהידים או של תיאואלדהידים, אל-מימות של חומצות קרבוקסיליות רב-בסיסיות, אסטרים ציקליים של כהלים רב-הידרוקסיליים או פנולים עם חומצות רב-בסיסיות או אמידים של חומצות רב-בסיסיות. תנאים אלה מתייחסים רק כאשר ההטרו-אטומים הממקמים את הטבעת הם אלה הנובעים אך ורק מהפונקציה הציקלית (CYCLISING FUNCTION) או מהפונקציות שפורטו כאן.

8. למטרות פרט 29.37:

(א) המונח "הורמונים" כולל גורמים המשחררים הורמונים או הממריצים הפרשת הורמונים, גורמים המעכבים הפרשת הורמונים או הנוגדים להפרשת הורמונים ( ANTIHORMONES );

(ב) הביטוי "ששימושם העיקרי כהורמונים" מתייחס לא רק לתולדות של הורמונים ולחומרים בעלי מבנה מולקולרי דומה לזה של הורמונים, ששימושם העיקרי מותנה בהשפעתם ההורמונלית, אלא גם לתולדות ולבעלי מבנה מולקולרי דומה ששימושם העיקרי כתכשירי ביניים בסינתזה של מוצרים שבפרט זה.

כללים לפרטי משנה

1. בכל פרט של פרק זה, תולדות של תרכובת כימית (או קבוצה של תרכובות כימיות) מסווגות באותו פרט משנה כמו אותה תרכובת (או קבוצת התרכובות), בתנאי שאינן כלולות בצורה מפורטת יותר בכל פרט משנה אחר ואין פרט משנה מאסף הקרוי "אחרים" בסדרת פרטי המשנה הנוגעים לענין .

2. כלל 3 לפרק 29 לא חל על פרטי המשנה של פרק זה.

כללים נוספים (ישראליים)

1. לענין תחליף דלק המשמש במפעל פטור במסגרת הפרטים המותנים בפרק זה, המנהל רשאי לאשר למפעל פטור לעניין תחליף דלק לעשות בתחליף הדלק שימושים נלווים לתהליך הייצור, שאינם הפקת אנרגיה, בכמות שלא תעלה על 10% מסך כמות הדלק שאושר למפעל לצורך הפטור באותה שנת המס ובתנאים שיקבע המנהל;

 

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
free online course
download lava firmware
Download Best WordPress Themes Free Download