כללים לפרק 27 – דלקים מינרליים, שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם; חמרים ביטומיניים; שעוות מינרליות

1.         פרק זה אינו כולל:

(א)        תרכובות אורגניות בעלות הגדרה כימית נפרדת, חוץ ממתאן ופרופאן טהורים שסיווגם בפרט 27.11;

(ב)        תרופות שבפרט 30.03 או 30.04; או

(ג)        פחמימנים מעורבים בלתי רוויים שבפרט 33.01, 33.02 או 38.05.

2.        התייחסויות בפרט 27.10 ל"שמני נפט ולשמנים המופקים ממינרלים ביטומיניים" כוללות לא רק שמני נפט ושמנים המופקים ממינרלים ביטומיניים אלא גם שמנים דומים, וכן אלה המהווים בעיקר פחמימנים בלתי רוויים מעורבים, שהופקו בתהליך כלשהו, בתנאי שהמשקל של המרכיבים הלא-ארומטיים עולה על משקל המרכיבים הארומטיים. אולם, התייחסויות אלו אינו כוללות פוליאולפינים סינתטיים נוזליים, שבהם פחות מ-60%, לפי נפח, מזדקק ב-300 מעלות צלזיוס, לאחר המרה ל-1,013 מיליבר, כאשר משתמשים בשיטת זיקוק בתת-לחץ (פרק 39).

3.        למטרות פרט 27.10, המונח "שמני פסולת" ( WASTE OILS ) מתייחס לפסולת שמכילה בעיקר שמני נפט ושמנים המופקים ממינרלים ביטומיניים (בהתאם למתואר בכלל 2 לפרק זה), אם מעורבבים עם מים או לא לרבות:

(א)        שמנים שאינם מתאימים יותר לשימוש כמוצרים ראשוניים, לדוגמה שמני סיכה משומשים, שמנים הידראוליים משומשים ושמנים משומשים ממילוי שנאים;

(ב)        שמני בוצה ממיכלי איחסון של שמני נפט, המכילים בעיקר שמנים אלה וריכוז גבוה של תוספות (כגון כימיקלים) המשמשים בייצור מוצרים ראשוניים; ו-

(ג)        שמנים אלה בצורת תחליבים ( EMULSIONS ) במים או תערובותיהם עם מים ככאלה המתקבלים כתוצאה משפיכות שמן ( OIL SPILLS ), רחיצות מיכלי איחסון או משימושים בשמני חיתוך ( CUTTING OILS ) לפעולות של עיבוד מכני.

 

כללים לפרטי משנה

1.         למטרות פרט משנה 27.01.110 00 0, "אנטרציט" משמעו פחם בעל גבול של חומר נדיף  (על בסיס יבש, חופשי מחמרים מינרליים) שאינו עולה על 14%.

2.         למטרות פרט משנה 27.01.120000, "פחם ביטומיני" משמעו פחם בעל גבול של חומר נדיף (על בסיס יבש, חופשי מחמרים מינרליים) העולה על 14% ובעל גבול של ערך קלורי (על בסיס רטוב, חופשי מחמרים מינרליים) השווה או גדול מ-5,833 קילוקלוריות לק"ג.

3.         למטרות פרטי משנה 27.07.100000, 27.07.200000, 27.07.300000, ו-27.07.400000, המונחים: "בנזול (בנזן)", "טולואול (טולואן)", "קסילול (קסילנים)", ו-"נפתלין" מתייחסים למוצרים המכילים יותר מ-50%, לפי משקל, בנזן, טולואן, קסילנים, נפתלין או פנולים, בהתאמה.

4.         למטרות פרט משנה 27.10.120000, "שמנים קלים ותכשירים" הינם מוצרים אשר 90% או יותר מנפחם (לרבות פחת) מזדקק ב- C ° 210 לפי שיטת ISO 3405 (שוות ערך לשיטת 86 ASTM D ).

5.         למטרות פרטי משנה לפרט 27.10, המונח "ביודיזל" משמעו חד אלקיל אסטרים של חומצות שומן מהסוג המשמש כדלק, המופקים משמנים ושומנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים, משומשים או לא.

 

כללים נוספים (ישראליים)

1.         בפרט 27.10 –

(א)        "בנזין" (BENZINE) – תזקיק פחמימני נוזלי שהותר לשימוש ברכב מנועי לפי דין או שבבדיקת זיקוק בשיטת 86 ASTM D לפחות 75% מנפחו מתאייד בתחום שבין 30 ל-200 מעלות צלזיוס;

(ב)        "מזוט" – דלק המורכב בכולו או ברובו משאריות זיקוק, אשר בבדיקת צמיגות לפי שיטת 445 ASTM D צמיגותו ב-50 מעלות צלזיוס תהיה גבוהה מ-50 סנטיסטוק;

(ג)        "ממס" – תזקיק פחמימני נוזלי בעל נקודת רתיחה התחלתית מעל ל-58 מעלות צלזיוס ונקודת רתיחה סופית שאינה עולה על 270 מעלות צלזיוס, ובלבד שהטווח בין שתי נקודות הרתיחה (ההתחלתית והסופית) של כל ממס לא יעלה על 60 מעלות צלזיוס לפי שיטת 86 ASTM D (שוות ערך לשיטת 3405 ISO);

(ד)        "משחות סיכה" ( (GREASES – תרכובת של פחמימנים נוזליים על בסיס של סבון

(ה)       "סולר" – תזקיק פחממני נוזלי שהותר לשימוש לפי דין או שמתקיימים בו כל אלה:


(1)
        צפיפותו קטנה מ-870 ק"ג/מ"ק לפי בדיקת  ASTM  D 1298;

(2)        70% לפחות מנפחו מתאייד בתחום שבין 200 ל-400 מעלות צלזיוס, לפי בדיקת זיקוק בשיטת 86 ASTM D .


(ו)
         "קרוסין" – תזקיק פחמימני נוזל שמתקיימים בו כל אלה:

(א)        צפיפותו קטנה מ-840 ק"ג/מ"ק לפי בדיקת 1298 ASTM D ;

(ב)        70% לפחות מנפחו מתאייד בתחום שבין 150 ל-300 מעלות צלזיוס, לפי בדיקת זיקוק בשיטת 86 ASTM D

(ז)        "שמן לבן, שמן פרפין ופרפין נוזלי" – תזקיק צלול ושמנוני מנפט גלמי;

(ח)       "שמני סיכה" – תערובת של פחמימנים נוזלים שאין בה חומצות אנאורגניות ושנקודת הבזקתה אינה נמוכה מ-120 מעלות צלזיוס בכלי סגור לפי שיטת 93 ASTM D (שוות ערך לשיטת 2719 ISO);

(1)        "שמן סיכה מתוסף"- שמן סיכה שמתקיימים בו כל אלה:

(1)        נקודת הבזקתו אינה נמוכה מ- 180 מעלות צלזיוס בכלי סגור;

(2)        צמיגותו ב-40 מעלות צלזיוס תהיה גבוהה מ-25 סנטיסטוק;

(3)        ריכוז של מתכת אחת או מספר המתכות בו גבוה מ- 500 PPM; לעניין זה, "מתכת"- מוליבדן, מנגן, סידן, אבץ או מגנזיום;

(4)        ערכו של מספר בסיס כולל ( TBN ) יהיה גבוה מ-3 מ"ג KOH לגרם שמן;

(5)        הוא נתון בכלי קיבול המכיל 20 ליטר או פחות;

(2)        לענין תחליף דלק המשמש במפעל פטור במסגרת הפרטים המותנים בפרק זה, המנהל רשאי לאשר למפעל פטור לעניין תחליף דלק לעשות בתחליף הדלק שימושים נלווים לתהליך הייצור, שאינם הפקת אנרגיה, בכמות שלא תעלה על 10% מסך כמות הדלק שאושר למפעל לצורך הפטור באותה שנת המס ובתנאים שיקבע המנהל";

(ט)       "תזקיק שעווני" (WAXY DISTILIATE) – תזקיק פחמימני נוזל שנקודת רתיחתו הסופית עולה על 370 מעלות צלזיוס, ושלא יותר משלושים למאה מנפחו מתאייד בטמפרטורה של 357 מעלות צלזיוס.

2.         למטרות פרט 27.11.2110 "גז טבעי" הוא תערובת פחמימנית המכילה מתאן שריכוזו הנפחי עולה על 75%;

3.         "ממס" כהגדרתו בכלל 1(ג) לעיל יסווג בפרטים 27.10.1220, 27.10.2020 ו-27.10.1940 לפי העניין, ולא בפרטים אחרים באותה רמת סיווג.

Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
online free course
download intex firmware
Free Download WordPress Themes