כללים לפרק 22 – משקאות, כהלים (SPIRITS) לשתיה וחומץ

1. פרק זה אינו כולל:

(א) מוצרים של פרק זה (חוץ מאשר אלו של פרט 22.09) שהוכנו למטרות בישול ועקב כך הפכו לבלתי מתאימים לשימוש כמשקאות (בדרך כלל פרט 21.03);

(ב) מי-ים (פרט 25.01);

(ג) מים מזוקקים או מי מוליכות או מים ברמת טוהר דומה (פרט 28.53);

(ד) חומצה אצטית בריכוז העולה על 10%, לפי משקל, של חומצה אצטית (פרט 29.15);

(ה) תרופות שבפרט 30.03 או 30.04; או

(ו) תכשירי פרפומריה או תכשירי טואלט (פרק 33).

2. למטרות פרק זה ובפרקים 20 ו-21, "החוזק הכוהלי לפי נפח" ייקבע בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס.

3. למטרות פרט 22.02, המונח "משקאות לא כוהליים" משמעו – משקאות שהחוזק הכוהלי שלהם, לפי נפח, אינו עולה על 0.5%. משקאות כוהליים מסווגים בפרטים 22.03 עד 22.06 או בפרט 22.08, לפי הענין.

כללים לפרטי משנה

1. למטרות פרט משנה 22.04.1000, הביטוי "יין נתזים" ( SPARKLING WINE ) משמעו יין, שכאשר נשמר בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס במכלים סגורים, הוא בעל לחץ יתר שאינו קטן מ- BARS 3.

כללים נוספים (ישראליים)

1. בפרק זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:

(א) מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן בכלל זה – החוק);

(ב) מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;

(ג) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק;

2. בפרק זה "מעבדה", אחת מאלה:

(א) "מעבדה" כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, ושנרשמה בהתאם לתקנה 2 לתקנות האמורות;

(ב) מעבדה שהוכרה או הוסמכה לפי אחד מאלה:

(1) תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע"ג-2013;

(2) תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שופכין), התש"ע-2010;

(3) פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free
download intex firmware
Download WordPress Themes