כללים לחלק XV – מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטות

1. חלק זה אינו כולל:

(א) צבעים, דיו ומוצרים אחרים, בעלי בסיס מפתיתים או מאבקה, מתכתיים (פרטים 32.07 עד 32.10, 32.12, 32.13, או 32.15);

(ב) פרו-סריום וסגסוגות מהירות התלקחות אחרות (פרט 36.06);

(ג) כיסויי-ראש וחלקיהם שבפרט 65.06 או 65.07;

(ד) שלדי מטריות ופריטים אחרים שבפרט 66.03;

(ה) טובין שבפרק 71 (כגון סגסוגות של מתכות יקרות, מתכת פשוטה מוצמדת למתכת יקרה, חיקויי תכשיטים);

(ו) פריטים שבחלק XVI (מכונות, מכשירים מיכניים וטובין חשמליים);

(ז) פסים מורכבים לרכבת או לחשמלית (פרט 86.08) או פריטים אחרים שבחלק XVII (כלי רכב, אניות וסירות, כלי טייס);

(ח) מכשירים וכלים שבחלק XVIII, לרבות קפיצי שעונים;

(ט) גרגירי עופרת מעובדים לתחמושת (פרט 93.06) או פריטים אחרים שבחלק XIX (נשק ותחמושת);

(י) פריטים שבפרק 94 (כגון רהיטים, תומכי מזרנים, מנורות ומיתאמי תאורה, שלטים מוארים, מבנים טרומיים);

(יא) פריטים שבפרק 95 (כגון צעצועים, משחקים וצרכי ספורט);

(יב) נפות יד, כפתורים, עטים, מחזיקי עפרונות, ציפורני עטים, חצובות חד-רגליות, דו-רגליות, תלת-רגליות ופריטים דומים או פריטים אחרים בפרק 96 (פריטים מיוצרים שונים); או

(יג) פריטים שבפרק 97 (כגון יצירות אמנות).

2. בכל התוספת, הביטוי "חלקים לשימושים כלליים" משמעו:

(א) פריטים שבפרטים 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 או 73.18 ופריטים דומים ממתכת פשוטה אחרת, חוץ מפריטים שעוצבו במיוחד לשימוש בלעדי בהשתלות במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או ברפואה הוטרינרית (פרט 90.21);

(ב) קפיצים ועלים לקפיצים, ממתכת פשוטה, חוץ מקפיצי שעונים (פרט 91.14); ו-

(ג) פריטים שבפרטים 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, ומסגרות ומראות ממתכת פשוטה, שבפרט 83.06.
בפרקים 73 עד 76 ו-78 עד 82 (אך לא בפרט 73.15), איזכור חלקי טובין אינו כולל איזכור חלקים לשימוש כללי כמוגדר לעיל.
כפוף למשפט הקודם ולכלל 1 לפרק 83, פריטי פרק 82 או 83 ממועטים מפרקים 72 עד 76 ו-78 עד 81.

3. בכל התוספת הביטוי "מתכת פשוטה", משמעו ברזל ופלדה, נחושת, ניקל, חמרן, עופרת, אבץ, בדיל, טונגסטן (וולפרם), מוליבדן, טנטל, מגנזיום, קובלט, ביסמוט, קדמיום, טיטניום, זירקון, אנטימון, מנגן, בריליום, כרום גרמניום, ונדיום, גליום, הפניום, אינדיום ניוביום (קולומביום), רניום וטליום.

4. בכל התוספת, המונח "צרמטים" משמעו מוצרים המכילים שילוב מיקרוסקופי-הטרוגני של מרכיב מתכתי ומרכיב קרמי. המונח "צרמטים" כולל קרבידים של מתכת מדובקקת (קרבידי מתכת מדובקקים עם מתכת).

5. סיווג סגסוגות (חוץ מסגסוגות-ברזל וסגסוגות-אב (MASTER ALLOYS) , כמוגדר בפרקים 72 ו-74):

(א) סגסוגת של מתכות פשוטות תסווג כסגסוגת של אותה מתכת שמשקלה עולה על משקל כל אחת מהמתכות האחרות;

(ב) סגסוגת, המורכבת ממתכות פשוטות שבחלק זה ומיסודות שאינם נכללים בחלק זה, תחשב כסגסוגת של המתכות הפשוטות שבחלק זה, אם המשקל הכולל של מתכות אלה שווה למשקל הכולל של היסודות האחרים שבסגסוגת או עולה עליו;

(ג) בחלק זה, המונח "סגסוגות" – כולל תערובות מדובקקות של אבקות של מתכות, תערובות הטרוגניות הדוקות (INTIMATE) המתקבלות ע"י היתוך (חוץ מצרמטים) ותרכובות בין-מתכתיות.

6. כל איזכור בתוספת למתכת פשוטה, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, כולל איזכור סגסוגות אשר, לפי כלל 5 לעיל, מסווגות כסגסוגות של אותה מתכת.

7. סיווג פריטים מורכבים (COMPOSITE):
פריטים ממתכת פשוטה (לרבות פריטים של חמרים מעורבים הנחשבים כפריטים ממתכת פשוטה, לפי הוראות הסיווג שבסעיף 3 לצו) המכילים שתיים או יותר מתכות פשוטות, ייחשבו כפריטים של המתכת הפשוטה שמשקלה עולה על כל אחת מהמתכות האחרות, אלא אם הפרטים מחייבים אחרת. למטרה זו:

(א) ברזל ופלדה, או סוגים שונים של ברזל או פלדה, ייראו כמתכת אחת;

(ב) סגסוגת תיראה כעשוייה בשלמותה מאותה מתכת אשר על פיה מסווגת הסגסוגת בהתאם לכלל 5; וכן

(ג) צרמט שבפרט 81.13 ייראה כמתכת פשוטה יחידה.

8. בחלק זה, לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המפורטות להלן:

(א) פסולת וגרוטאות

(1) כל פסולת וגרוטאות ממתכת
(2) טובין ממתכות שלחלוטין אינם ניתנים לשימוש ככאלה, בגלל שבר, חיתוך, שחיקה או סיבות אחרות.

(ב) אבקות
מוצרים אשר 90% או יותר מהם, לפי משקל, עוברים דרך נפה בעלת מיפתח רשת של 1 מ"מ.

9. למטרות פרקים 74 עד 76 ופרקים 78 עד 81, לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המפורטות להלן:

(א) מוטות

מוצרים מעורגלים, משוחלים, משוכים או מחושלים, שלא בסלילים, בעלי חתך רוחב טמום אחיד לכל אורכם בצורת עיגולים, סגלגלים, מלבנים (לרבות ריבועים), משולשים שווי-צלעות או מצולעים קמורים רגילים (לרבות "עיגולים ששוטחו" ו"מלבנים ששונו", שבהם שני צדדים נגדיים הם קשתות קמורות, ושני הצדדים האחרים הם ישרים, בעלי אורך זהה ומקבילים). מוצרים בעלי חתך רוחב של מלבן (לרבות ריבוע), של משולש או של מצולע יכולים להיות עם פינות מעוגלות לכל אורכם. עובי מוצרים כאלה בעלי חתך רוחב של מלבן (לרבות "מלבן ששונה") עולה על עשירית הרוחב. הביטוי מוטות כולל גם מוצרים יצוקים או מדובקקים בעלי אותן צורות ומידות, שעובדו לאחר ייצורם (אחרת מאשר סתם הסרת שוליים או הסרת שאריות היציקה), בתנאי שכתוצאה מכך לא קיבלו את האופי של פריטים או מוצרים שבפרטים אחרים.

מוטות תיל ומטילים שבפרק 74 בעלי קצוות קוניים או מעובדים פשוט אחרת רק כדי להקל על כניסתם למכונות לשם הפיכתם, לדוגמה, לחומר משוך (מוטות-תיל) או לצינורות, נחשבים למרות זאת כנחושת בצורתה הגולמית (UNWROUGHT) שבפרט 74.03.

הוראה זו חלה בשינויים ה מחוייבים לטובין שבפרק 81.

(ב) פרופילים

מוצרים מעורגלים, משוחלים, משוכים, מחושלים או מעוצבים, בסלילים או לא, בעלי חתך רוחב אחיד לכל אורכם, שאינם תואמים לאף אחת מההגדרות של מוטות, תיל, לוחות, פחים, סרטים, רדידים או צינורות. הביטוי כולל גם מוצרים יצוקים או מדובקקים בעלי אותן צורות, שעובדו לאחר הייצור (אחרת מאשר סתם הסרת שוליים או הסרת שאריות יציקה), בתנאי שכתוצאה מכך לא קיבלו את האופי של פריטים או מוצרים שבפרטים אחרים.

(ג) תיל

מוצרים מעורגלים, משוחלים או משוכים, בסלילים, בעלי חתך רוחב טמום אחיד לכל אורכם, בצורת עיגולים, סגלגלים, מלבנים (לרבות ריבועים), משולשים שווי-צלעות או מצולעים קמורים רגילים (לרבות "מעגלים ששוטחו" ו"מלבנים ששונו", שבהם שני צדדים נגדיים הם קשתות קמורות, ושני הצדדים האחרים הם ישרים, בעלי אורך זהה ומקבילים). מוצרים בעלי חתך רוחב של מלבן (לרבות ריבוע), של משולש או של מצולע יכולים להיות עם פינות מעוגלות לכל אורכם. עובי של מוצרים כאלה, בעלי חתך רוחב של מלבן (לרבות "מלבן ששונה") עולה על עשירית הרוחב.

(ד) לוחות, פחים, סרטים ורדידים

מוצרים בעלי משטח שטוח (חוץ ממוצרים בצורתם הגולמית (UNWROUGHT) שבפרט 80.01), בסלילים או לא, בעלי חתך רוחב של מלבן טמום (חוץ מריבוע), עם פינות מעוגלות או לא (לרבות "מלבנים ששונו", שבהם שני צדדים נגדיים הם קשתות קמורות ושני הצדדים האחרים ישרים, בעלי אורך זהה ומקבילים), בעלי עובי אחיד, אשר:

• בצורת מלבן (לרבות ריבוע) שעוביו אינו עולה על עשירית מרוחבו.

• בצורה שונה ממלבן או ריבוע, בכל מידה, בתנאי שכתוצאה מכך לא קיבלו את האופי של פריטים או מוצרים שבפרטים אחרים.

הפרטים של לוחות, פחים, סרטים ורדידים מתייחסים, בין היתר, ללוחות, פחים, סרטים ורדידים עם דיגום (כגון חריצים, צלעות, ריבועים משתנים, נטפים, כפתורים מעויינים) ולמוצרים כאלה מחוררים, גליים, מלוטשים או מצופים, בתנאי שכתוצאה מכך לא קיבלו את האופי של מוצרים שבפרטים אחרים.

(ה) צינורות

מוצרים חלולים, בסלילים או לא, בעלי חתך רוחב טמום אחיד עם חלל סגור אחד לכל אורכם בצורת עיגולים, סגלגלים, מלבנים (לרבות ריבועים), משולשים שווי-צלעות או מצולעים קמורים רגילים, ובעלי עובי דופן אחיד. מוצרים בעלי חתך רוחב של מלבן (לרבות ריבוע), משולש שווה-צלעות או מצולע קמור רגיל, שיכולים להיות בעלי פינות מעוגלות לכל אורכם, נחשבים גם כצינורות, בתנאי שחתך הרוחב הפנימי והחיצוני שלהם הם חד-מרכזיים ובעלי צורה וכיוון זהים. צינורות בעלי חתכי הרוחב שלעיל יכולים להיות מלוטשים, מצופים, כפופים, מתוברגים, קדוחים, מכווצים, מפושטים, בעלי צורה קונית או מצויידים באוגנים, קולרים או טבעות.

כללים נוספים (ישראליים)

1. בחלק זה, הביטוי "לטרקטורים הפטורים ממס", כפי שמופיע בסעיפים בלבד, מתייחס גם לשופכנים המפורטים בפרט 87.04.1000.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
lynda course free download
download karbonn firmware
Premium WordPress Themes Download