כללים לחלק XI – טקסטילים ומוצרי טקסטיל

1. חלק זה אינו כולל:

(א) זיפים או שיער של בעלי חיים לייצור מברשות (פרט 05.02); שיער סוס או פסולת של שיער סוס (פרט 05.11);

(ב) שיער אדם או מוצרים משיער אדם (פרטים 05.01, 67.03 או 67.04), להוציא בד סינון מסוג המשמש כרגיל בבית בד או כדומה (פרט 59.11);

(ג) לינטרים של כותנה או חמרים מהצומח שבפרק 14;

(ד) אסבסט שבפרט 25.24 או פריטים מאסבסט או מוצרים אחרים שבפרט 68.12 או 68.13;

(ה) פריטים שבפרט 30.05 או 30.06; חוט לניקוי בין השיניים (חוט דנטלי) באריזות קמעוניות ליחידים שבפרט 33.06;

(ו) טקסטילים מרוגשים שבפרטים 37.01 עד 37.04;

(ז) חוט חד-נימי שמידה כלשהי של חתך הרוחב שלו עולה על 1 מ"מ או פס או כדומה (כגון קש מלאכותי) שרוחבם האופייני עולה על 5 מ"מ, מפלסטיק (פרק 39) או מקלעות או בדים או מוצרי נצרים אחרים או מוצרי קליעה אחרים, מחוט חד-נימי או מפסים כאלה (פרק 46);

(ח) בדים ארוגים, סרוגים או צנורים, לבד או לא-ארוגים ( NON WOVEN ), מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים בפלסטיק, או פריטים מהם שבפרק 39;

(ט) בדים ארוגים, סרוגים או צנורים, לבד או לא-ארוגים, מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים, בגומי, או פריטים מהם שבפרק 40;

(י) שלחים או גלדים, על שערם או צמרם (פרק 41 או 43) או פריטים מפרווה, פרווה מלאכותית או פריטים ממנה, שבפרט 43.03 או 43.04;

(יא) פריטים מחמרי טקסטיל שבפרט 42.01 או 42.02;

(יב) מוצרים או פריטים שבפרק 48 (כגון מוך של תאית);

(יג) מנעלים או חלקי מנעלים, קרסוליות או מוקיים או פריטים דומים שבפרק 64;

(יד) רשתות לשיער או כיסויי ראש אחרים או חלקיהם, שבפרק 65;

(טו) טובין שבפרק 67;

(טז) חומר טקסטיל מצופה בחומר שחיקה (פרט 68.05) וכן סיבי פחם או פריטים מסיבי פחם שבפרט 68.15;

(יז) סיבי זכוכית או פריטים מסיבי זכוכית, חוץ מריקמה מחוטי זכוכית על בד תשתית הנראה לעין (פרק 70);

(יח) פריטים שבפרק 94 (כגון רהיטים, כלי מיטה, מנורות ומתאמי תאורה);

(יט) פריטים שבפרק 95 (כגון צעצועים, משחקים, צרכי ספורט ורשתות);

(כ) פריטים שבפרק 96 (כגון: מברשות, מערכות נסיעה לתפירה, רוכסנים, סרטי מכונת כתיבה, תחבושות הגייניות (פדים) וטמפונים, חיתולים ורפידות חיתולים); או

(כא) פריטים שבפרק 97.

2.

(א) טובין הניתנים לסיווג בפרקים 50 עד 55 או בפרט 58.09 או בפרט 58.09 או 59.02 מתערובת של שני חמרי טקסטיל או יותר, יסווגו כאילו הם עשויים בשלמותם מאותו חומר טקסטיל שמשקלו עולה על משקל כל אחד מחמרי הטקסטיל האחרים; כאשר אף אחד מחומרי הטקסטיל אינו עדיף, על פי משקל, יסווגו הטובין כאילו שהם עשויים בשלמותם מאותו חומר טקסטיל הכלול בפרט האחרון לפי סדר המיספור של הפרטים שניתן להביאם בחשבון באותה מידה.

(ב) למטרות כלל זה:

(1) חוט שיער סוסים מקושר ( GIMPED ) (פרט 51.10) וחוט המכיל מתכת (פרט 56.05) נחשבים כחומר טקסטיל אחד שמשקלו הוא המשקל הכולל של מרכיביו; לצורך סיווגם של בדים ארוגים נחשב חוט מתכת כחומר טקסטיל;

(2) בחירת פרט מתאים תתבצע תחילה ע"י קביעת הפרק ורק לאחר מכן, בחירת הפרט המתאים באותו פרק, מבלי להתחשב בחמרים כלשהם שאינם מסווגים באותו פרק;

(3) כששני הפרקים, 54 ו-55 כרוכים בכל פרק אחר, נחשבים פרקים 54 ו-55 כפרק אחד;

(4) כאשר פרק או פרט מתייחסים לטובין מחמרי טקסטיל שונים, נחשבים חמרים אלה לחומר טקסטיל אחד.

(ג) התנאים של סעיפים (א) ו-(ב) לעיל מתייחסים גם לחוטים הנזכרים בכללים 3, 4, 5, ו-6 שלהלן

3.

(א) למטרות חלק זה, וכפוף לחריגים בסעיף (ב) שלהלן, חוטים (יחידים, מכופלים או מכובלים) המתוארים להלן, נחשבים כ-"פתילים ( TWINE ), חבלים וכבלים":

(1) ממשי או מפסולת משי, שמידתם גדולה מ-20,000 דציטקס;

(2) מסיבים עשויים ( MAN MADE ) (לרבות חוט משני חוטים חד-נימיים או יותר, שבפרק 54), שמידתם עולה על 10,000 דציטקס;

(3) מקנבוס אמיתי או מפשתן:

א. מלוטשים או מזוגגים, שמידתם 1,429 דציטקס או יותר; או

ב. שאינם מלוטשים או מזוגגים, שמידתם גדולה מ-20,000 דציטקס

(4) מסיבי קוקוס, בעלי שלושה שזירים ( PLIES ) ומעלה;

(5) מסיבים צמחיים אחרים, שמידתם גדולה מ-20,000 דציטקס; או

(6). מחוזקים בחוט מתכת.

(ב) חריגים:

(1) חוט מצמר או משיער אחר של בעלי חיים וחוט מנייר, חוץ מחוט המחוזק בחוט מתכת;

(2) אגד נימים עשויים שבפרק 55 וחוטים רב-נימיים בלא פיתול או בעלי פיתול הקטן מחמישה סיבובים למטר שבפרק 54:

(3) בלוטות תולעת משי שבפרט 50.06, וחוטים חד-נימיים שבפרק 54;

(4) חוט המכיל מתכת שבפרט 56.05; חוט מחוזק בחוט מתכת כפוף לסעיף (א) (6) לעיל; וכן

(5) חוט זחל ( CHENILLE ) , חוט מקושר וחוט מסוג LOOP WALE שבפרט 56.06.

4.

(א) למטרות פרקים 50, 51, 52, 54 ו-55, הביטוי "נתונים למכירה קמעונית" בהקשר לחוט משמעו, כפוף לחריגים שבסעיף (ב) להלן, חוט (יחיד, מכופל או מכובל) הנתון:

(1) על כרטיסים, סלילים, סלילים-גליליים או נושאים דומים, שמשקלם (לרבות הנושא) אינו עולה על:

א. 85 גרם במקרים של משי, פסולת משי או חוט מנימים עשויים; או

ב. 125 גרם במקרים אחרים;

(2) בסיסות כדור ( BALLS ), בדוללות ( HANKS ) או בדולליות ( SKEINS ) שמשקלם אינו עולה על:

א. 85 גרם במקרה של חוט מנימים עשויים, שמידתו קטנה מ-3,000 דציטקס, משי או פסולת משי;

ב. 125 גרם במקרים של כל החוטים האחרים שמידתם קטנה מ-2,000 דציטקס; או

ג. 500 גרם במקרים אחרים;

(3) בדוללות או בדולליות הכוללות מספר דוללות או דולליות קטנות יותר, המופרדות ע"י חוטי חלוקה, הגורמים לכך שהן נפרדות זו מזו, וכל אחת במשקל אחיד שאינו עולה על:

א. 85 גרם במקרים של משי, פסולת משי או חוט מנימים עשויים; או

ב. 125 גרם במקרים אחרים;

(ב) חריגים:

(1) חוט יחיד מחומר טקסטיל כלשהו, להוציא:

א. חוט יחיד מצמר או משיער עדין של בעלי חיים, בלתי מולבן; וכן

ב. חוט יחיד מצמר או משיער עדין של בעלי חיים, מולבן, צבוע או מודפס, שמידתו גדולה מ-5,000 דציטקס;

(2) חוט מכופל או מכובל, בלתי מולבן:

א. ממשי או מפסולת משי, נתונים בצורה כלשהי; או

ב. מחומר טקסטיל אחר, להוציא צמר או שיער עדין של בעלי חיים, בדוללות או בדולליות;

(3) חוט מכופל או מכובל ממשי או מפסולת משי, מולבן, צבוע או מודפס, שמידתו 133 דציטקס או פחות; וכן

(4) חוט יחיד, מכופל או מכובל, מחומר טקסטיל כלשהו:

א. בדוללות או בדולליות, מצולבות ;(CROSS REELED HANKS /SKEINS) או

ב. הנתון על נושאים או בדרך אחרת כלשהי המצביעה על המאפיינת שימושם בתעשיית הטקסטיל (כגון על פונקלים, סלילים-גליליים למכונות שזירה לחוטים (TWISTING MILL TUBES) , סליליות ערב ( PIRNS ), סלילים קוניים, אשוות חרוטיות ( CONICAL BOBBINS ) או כושים ( SPINDLES ), או סלולים ( REELED ) בצורת פקעות ( COCOONS ) לנולי ריקמה).

5. למטרות פרטים 52.04, 54.01 ו-55.08, הביטוי "חוט תפירה" משמעו חוט מכופל או מכובל:

(א) הנתון על נושאים (כגון סלילים, סלילים-גליליים) שמשקלו (לרבות הנושא) אינו עולה על 1,000 גרם;

(ב) מאושפר (DRESSED), לשימוש כחוט תפירה, וכן

(ג) בעל פיתול סופי ימני (Z TWIST).

6. למטרות חלק זה, הביטוי "חוט בעל חוזק רב", משמעו חוט בעל חוזק, המבוטא ביחידות CN/TEX (מאות ניוטון ל- TEX ) העולה על המפורט להלן:
חוט יחיד מניילון או מפוליאמידים אחרים או מפוליאסטרים 60 CN/TEX
חוט מכופל או מכובל, מניילון או מפוליאמידים אחרים או מפוליאסטרים 53 CN/TEX
חוט יחיד, מכופל או מכובל, מזהורית ויסקוזה 27 CN/TEX

7. למטרות חלק זה, הביטוי "הוכן לשימוש" משמעו ("MADE UP"):

(א) חתוך בצורה אחרת מאשר לריבועים או למלבנים;

(ב) מיוצר במצב מוגמר, מוכן לשימוש (או שדרושה הפרדה בלבד על ידי חיתוך חוטים מפרידים) בלא צורך בתפירה או בעיבוד אחר (כגון מטליות מסויימות, מגבות, מפות שולחן, צעיפים ריבועיים, שמיכות);

(ג) חתוך למידה בעל לפחות שפה אחת חתומה בחום עם קצה מחודד או דחוס הנראה לעין והשפות האחרות מעובדות כמתואר בכל סעיף אחר של כלל זה, למעט בדים שמניעת ההתרה של שפותיהם החתוכות נעשתה באמצעות חיתוך בחום או באמצעי פשוט אחר;

(ד) בעל שפות תפורות או מגולגלות, או עם אימרה מקושרת בכל אחת מהשפות, אך למעט בדים שמניעת ההתרה של שפותיהם החתוכות נעשתה בשזירה ( WHIPPING ) או באמצעי פשוט אחר;

(ה) חתוך למידה ושעבר תהליך של עבודת משיכה בחוט (DRAWN THREAD WORK) ולאחר משיכת חוטים;

(ו) מורכב ע"י תפירה, הדבקה או אחרת (חוץ מבדים מטובין בחתיכה העשויים משני אורכים או יותר של בד זהה, המחוברים קצה אל קצה וטובין בחתיכה, העשויים משני טקסטילים או יותר מורכבים בשכבות, אם מרופדים או לא);

(ז) סרוגים או צנורים לצורה, בין אם מוצגים כפריטים נפרדים או בצורה של מספר יחידות באורך.

8. למטרות פרקים 50 עד 60:

(א) פרקים 50 עד 55 ו-60, וכן להוציא מקרים שבהם ההקשר מחייב אחרת, פרקים 56 עד 59, אינם מתייחסים לטובין שהוכנו לשימוש במשמעות כלל 7 לעיל; וכן

(ב) פרקים 50 עד 55 ו-60, אינם מתייחסים לטובין שבפרקים 56 עד 59.

9. הבדים הארוגים שבפרקים 50 עד 55 כוללים בדים העשויים משכבות של חוטי טקסטיל מקבילים המונחים זה על גבי זה בזויות ישרות או חדות. שכבות אלו מחוברות בהצטלבויות החוטים בדבק או בהדבקה תרמית.

10. מוצרים אלסטיים העשויים חמרי טקסטיל משולבים עם חוטי גומי מסווגים בחלק זה.

11. למטרות חלק זה, הביטוי "מוספג" כולל גם "מוטבל".

12. למטרות חלק זה, הביטוי "פוליאמידים" כולל גם "ארמידים".

13. למטרות חלק זה וכאשר הדבר ישים בכל המינוח, הביטוי "חוט אלסטומרי" משמעו חוט נימי, לרבות חד-נימי, מחומר טקסטילי סינטתטי, חוץ מחוט מקורזל, שאינו נרקע כאשר הוא נמשך עד לשלוש פעמים מאורכו המקורי ואשר תוך חמש דקות לאחר משיכתו לאורך כפול מאורכו המקורי, הוא חוזר לאורך שאינו גדול מפעם וחצי מאורכו המקורי.

14. מלבושים מטקסטיל שבפרטים שונים, מסווגים בפרטים הנוגעים להם, אפילו אם הם נתונים כמערכות למכירה קמעונית, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, למטרות כלל זה, הביטוי "מלבושים מטקסטיל" משמעו מלבושים שבפרטים 61.01 עד 61.14 ופרטים 62.01 עד 62.11.

15. כפוף לכלל 1 לחלק XI , טקסטיל, בגדים ומוצרי טקסטיל אחרים, הכוללים רכיבים כימיים, מכניים או רכיבים אלקטרוניים בעלי פונקציה נוספת, בין אם הם משולבים כרכיבים מובנים או בתוך הסיב או הבד, יסווגו בכותרות חלק XI ובלבד שיש להם את האופי העיקרי לסיווג טובין בחלק זה.

 

כללים לפרטי משנה

1. בחלק זה וכשאך הדבר ישים, בכל התוספת, לביטויים הבאים יהיו המשמעויות שלהלן:

(א) חוט בלתי-מולבן חוט אשר:

(1) בעל הגוון הטבעי של הסיבים המרכיבים אותו, ושאינו מולבן, צבוע (אם במסה או לא) או מודפס; או

(2) בעל גוון בלתי מוגדר ("חוט אפור"), המיוצר מחומר טקסטילי שעבר קרד-גרנט. חוט כזה, יכול להיות מטופל באשפרה חסרת צבע או בצבע חולף (הנעלם לאחר רחיצה פשוטה בסבון) וכן, במקרה של סיבים עשויים, מטופל במסה בחמרים מונעי ברק (כגון טיטניום דו-חמצני).

(ב) חוט מולבן חוט אשר:

(1) עבר תהליך הלבנה, עשוי מסיבים מולבנים או, אם ההקשר מחייב אחרת, צבוע לבן (אם במסה או לא) או מטופל באשפרה לבנה;

(2) עשוי מתערובת של סיבים מולבנים ובלתי מולבנים; או

(3) הוא מכופל או מכובל, ועשוי מחוטים מולבנים ובלתי מולבנים.

(ג) חוט צבעוני (בצביעה או בהדפסה) חוט אשר:

(1) צבוע (אם במסה או לא), חוץ מלבן או צבע חולף, או מודפס, או עשוי מסיבים צבועים או מודפסים;

(2) עשוי מתערובת של סיבים צבועים בצבעים שונים, או תערובת של סיבים מולבנים או בלתי-מולבנים עם סיבים צבועים (חוטי תערובת או MARL YARNS , או מודפס בצבע אחד או יותר לסירוגין, כדי ליצור מראה של נקודות;

(3) מתקבל מאגד סיבים ( SLIVERS ) או ממזירים ( ROVING ), מודפסים; או

(4) הוא מכופל או מכובל ומורכב מחוט מולבן או בלתי מולבן וחוט צבעוני. ההגדרות לעיל מתייחסות, בשינויים המחוייבים (MUTATIS MUTANDIS) לחוט חד נימי ולפסים או דומיהם שבפרק 54.

(ד) בד ארוג בלתי מולבן בד ארוג עשוי מחוט בלתי מולבן ושאינו מולבן, צבוע או מודפס. בד כזה יכול להיות מטופל באשפרה חסרת-גוון או בצבע חולף.

(ה) בד ארוג מולבן בד ארוג אשר:

(1) עבר הלבנה או, אלא אם ההקשר מחייב אחרת, צבוע לבן או מטופל באשפרה לבנה, באורכים (IN THE PIECE) ;

(2) עשוי מחוט מולבן; או

(3) עשוי מחוט מולבן ובלתי מולבן.

(ו) בד ארוג צבוע בד ארוג אשר:

(1) צבוע בגוון אחד-אחיד, חוץ מלבן (אלא אם ההקשר מחייב אחרת) או שטופל בגימור מגוון, חוץ מלבן (אלא אם ההקשר מחייב אחרת), באורכים; או

(2) עשוי מחוט צבוע בגוון אחד-אחיד

(ז) בד ארוג מחוטים בעלי גוונים שונים בד ארוג (חוץ מבד ארוג מודפס) אשר:

(1) עשוי מחוטים בעלי גוונים שונים, או מחוטים בעלי בני-גוונים שונים של אותו גוון (חוץ מהגוון הטבעי של הסיבים המרכיבים אותם);

(2) עשוי מחוט מולבן או בלתי מולבן וחוט צבוע; או

(3) מורכב מחוטי תערובת או MARL YARNS. (בכל המקרים, החוט המשמש לשולי הבד ופיסות הקצה אינו מובא בחשבון).

(ח) בד ארוג מודפס בד ארוג, שהודפס באורכים, אם עשוי מחוטים בעלי גוונים שונים או לא. (הבדים המפורטים להלן, נחשבים כבדים ארוגים מודפסים: בדים ארוגים הנושאים ציורים העשויים, למשל, במברשת או באקדח התזה, באמצעות נייר העברה, על ידי נשופת (FLOCKING) או בתהליך באטיק). תהליך מירצור אינו משפיע על סיווג החוטים או הבדים במסגרת הקבוצות האמורות.

ההגדרות בפסקאות (ה) עד (ח) מתייחסות, לפי העניין, לבדים סרוגים או צנורים.

(ט) מארג פשוט מבנה בד שבו כל חוט ערב עובר, לסרוגין, מעל ומתחת חוטים עוקבים של השתי וכל חוט של השתי עובר, לסרוגין, מעל ומתחת חוטים עוקבים של הערב.

2.

(א) מוצרים שבפרקים 56 עד 63, המכילים שני חמרי טקסטיל או יותר, נחשבים כאילו הם עשויים בשלמותם מאותו חומר טקסטיל שהיה נבחר, על פי כלל 2 לחלק זה, לסיווג מוצר בפרקים 50 עד 55 או בפרט 58.09, העשוי מחמרים טקסטיליים זהים.

(ב) ליישום כלל זה:

(1) כאשר הדבר מתאים, רק החלק הקובע את הסיווג על פי סעיף 3 (3) לצו המסגרת יילקח בחשבון

(2) במקרה של מוצרי טקסטיל העשויים מבד בסיס ומשטח שעיר או משטח לולאות, בד הבסיס לא יילקח בחשבון;

(3) במקרה של רקמה וטובין ממנה שבפרט 58.10, רק בד התשתית יילקח בחשבון, אולם, רקמה וטובין ממנה ללא תשתית גלוייה לעין, יסווגו לפי חוטי הרקמה בלבד.

Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download coolpad firmware
Free Download WordPress Themes