כללים לחלק VII – פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנו

1. טובין נתונים במערכות הכוללות שני מרכיבים נפרדים או יותר, שאחדים מהם או כולם כלולים בחלק זה ומיועדים לעירבוב יחד, כדי שיתקבל מוצר שבחלק VI או VII , מסווגים בפרט המתאים לאותו מוצר, בתנאי שהמרכיבים הם:

(א) בהתחשב בדרך שבה הם נתונים, הם מזוהים בברור כמיועדים לשימוש יחד מבלי לארזם מחדש קודם לכן;

(ב) מוצגים יחד; וכן

(ג) ניתנים לזיהוי, או בגלל טבעם או בגלל כמויותיהם היחסיות כפי שהוצגו, כמשלימים זה את זה.

2. להוציא טובין שבפרט 39.18 או 39.19, פלסטיק, גומי, ופריטים מהם, שעליהם מודפסים מוטיבים, סימני דפוס או תמונות, שאינם טפלים בלבד לעומת השימוש העיקרי של הטובין,
כלולים בפרק 49.

 

כללים נוספים (ישראליים)

1. בחלק זה, הביטוי "לטרקטורים הפטורים ממס", כפי שמופיע בסעיפים בלבד, מתייחס גם לשופכנים המפורטים בפרט 04.1000 .87.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download coolpad firmware
Premium WordPress Themes Download