פרט מכס תיאור
98
01
טובין המפורטים להלן והם מיועדים לשימוש עצמי כהגדרתו בפסקה (1) להגדרת שימוש עצמי בסעיף 129 לפקודת המכס, שיובאו ע"י מי שזכאי לפטור ממסים על טובין אלה בשל כניסתו לישראל, למעט טובין שחייבים במס קניה -
98
02
טובין לרבות חבילות שי ולמעט כלים או קשיות שתיה שחל עליהם מס קניה לפי כל פרט מפרטי תוספת זו; מוצרי טבק, נוזל לסיגריות אלקטרוניות, סיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל, כוהל ומשקאות משכרים,הארוזים באריזה אחת או בכמה אריזות והם מיועדים לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס, ובלבד שמחיר העסקה שלהם אינו עולה על 75 דולר ארה"ב
98
03
טובין הארוזים באריזה אחת או בכמה אריזות, והם מיועדים לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס, למעט כלים או קשיות שתיה שחל עליהם מס קניה לפי כל פרט מפרטי תוספת זו; מוצרי טבק, נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל, כוהל ומשקאות משכרים,ובלבד שמחיר העסקה שלהם אינו עולה על 500 דולר ארה"ב, ולמעט טובין שסיווגם בפרט 98.02 -
98
04
טובין המפורטים להלן שיובאו על-ידי מי ש נכנס לישראל בעת כניסתו או ב תוך שלושה חודשים לפני או אחרי כניסתו והוא אינו זכאי לגביהם לפטור ממכס לפי פרט 7 ולפטור ממס קניה לפי צו מס קניה (פטור), התשל"ו - 1975,וכן טובין הנשלחים בחבילות שמשקלן עד 30 ק"ג ברוטו, יחולו עליהםמכס ומס קניה בשיעור הנקוב לצידו של כל פרט משנה, או סעיף ובלבד שנתקיימו כל אלה -1. ערכם של כל הטובין המיובאים, שסיווגם הוא לפי פרט זה, אינו עולהעל 1000 דולר;2. הטובין לא ישמשו למסחר;3. פרט זה אינו חל על טובין אלה: כלים או קשיות שתיה שחל עליהם מס קניה לפי כל פרט מפרטי תוספת זו; משקאות משכרים; מוצרי טבק; נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות המכילות נוזל; צרכי מזון אחרים במשקל שמעל 2 ק"ג לכל סוג; רכב מנועי, חלקיו ואבזריו;שטיחים; רהיטים -