פרט מכס תיאור
86
01
קטרי מסילה המופעלים ממקור חשמל חיצוני או על ידי מצברים חשמליים -
86
02
קטרי מסילה אחרים; טנדרים של קטרים -
86
03
קרונועים לנוסעים או למשא למסילות ברזל, חוץ מאלה שבפרט 86.04 -
86
04
כלי רכב לאחזקה או לשירות, ורכב מסילות ברזל, אם בעלי הנעה עצמית או לא (כגון סדנאות, עגורנים, בטישי נטל (BALLAST TAMPERS), רפידות למסילות (TRACKLINERS), קרונות בדיקה וכלי רכב לביקורת מסילות)
86
05
קרונות נוסעים למסילות ברזל שאינם בעלי הנעה עצמית; קרונות למטען נוסעים, קרונות דואר וכן קרונות אחרים למסילת ברזל למטרות מיוחדות, שאינם בעלי הנעה עצמית (למעט אלה שבפרט 86.04)
86
06
קרונות להובלת טובין למסילות ברזל שאינם בעלי הנעה עצמית -
86
07
חלקים לקטרים של מסילות ברזל או למסילות ברזל לרכב רכבת או לחשמלית מסילות ברזל -
86
08
התקנים ומיתאמים לפסי מסילות ברזל; ציוד לאיתות, לבטיחות או לבקרת תנועה, מיכני (לרבות אלקטרו-מיכני) למסילות ברזל, לכבישים, לדרכי מים פנימיות, למיתקני חניה, לנמלים או לשדות תעופה; חלקים של אלה
86
09
מכולות (CONTAINERS) (לרבות מכולות להובלת נוזלים) שתוכננו וצויידו במיוחד להובלה באמצעי תחבורה אחד או יותר