פרט מכס תיאור
47
01
פולפה מיכנית מעץ
47
02
פולפה כימית מעץ, מסוגים מסיסים
47
03
פולפה כימית מעץ, מסוג סודה או סולפט, חוץ מסוגים מסיסים -
47
04
פולפה כימית מעץ, מסוג סולפיט, חוץ מסוגים מסיסים -
47
05
פולפה מעץ המתקבלת ע"י שילוב תהליך מכני או כימי של פולפה
47
06
פולפות של סיבים המתקבלים מפסולת של נייר או קרטון למיחזור או מחומר תאיתי סיבי אחר:-
47
07
פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור -