פרט מכס תיאור
27
01
פחם; לבני פחם, כדורי פחם ודלקים מוצקים אחרים, המיוצרים מפחם -
27
02
פחם חום, אם מגובב או לא, למעט שחרון -
27
03
כבול (לרבות כבול למצע), אם מגובב או לא
27
04
קוקס וקוקס למחצה, מפחם, מפחם-חום או מכבול, אם מגובב או לא; פחם גז (RETORT CARBON)
27
05
גז פחם, גז מים, גז גנרטורי (GAS PRODUCER) וגזים דומים, חוץ מגזי נפט ופחמימנים גזיים אחרים
27
06
זפת מזוקקת מפחם, מפחם חום או מכבול וזפת מינרלית אחרת, אם מיובשת או מזוקקת חלקית, או לא, לרבות זפת משוחזרת
27
07
שמנים ומוצרים אחרים מזיקוק זפת פחם בטמפרטורה גבוהה; מוצרים דומים שבהם משקל המרכיבים הארומטיים עולה על משקל המרכיבים הלא-ארומטיים -
27
08
כופר וכופר קוקס, המתקבלים מזפת פחם או מזפת מינרלית אחרת -
27
09
שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים:-
27
10
שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, חוץ מגלמיים;תכשירים של"פ, המכילים, לפי משקל, 70% או יותר שמני נפט או שמנים שהתקבלו ממינרלים ביטומיניים, כאשר שמנים אלה מהווים את המרכיבים הבסיסיים של התכשירים, שמני פסולת -
27
11
גזי נפט ופחמימנים גזיים אחרים -
27
12
קריש נפט; שעוות פרפין, שעוות פרפין מיקרוגבישית, שעוות SLACK, אוזוקריט, שעוות מפחם חום, שעוות כבול, שעוות מינרליות אחרות, ומוצרים דומים המתקבלים בסינתזה או בתהליכים אחרים, אם צבועים או לא -
27
13
קוקס נפט, ביטומן נפט ושיירים אחרים של שמני נפט או של שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -
27
14
ביטומן ואספלט, טבעיים; פצלים ביטומיניים או פצלי שמן וחולות זפת; אספלטיטים וסלעים אספלטיים -
27
15
תערובות ביטומיניות המבוססות על אספלט טבעי, על ביטומן טבעי, על ביטומן נפט, על זפת מינרלית או על כופר זפת מינרלית (לדוגמה: מסטיקים ביטומיניים, "CUT BACKS")