צו מסגרת

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב) ו-5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (1) (להלן – הפקודה), סעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט-1949 (2), סעיפים 1 עד 3 ו-31 לחוק מס קניה (טובין ושרותים), התשי"ב-1952 (3) (להלן – החוק) ובכפוף לחוק המכס, הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד), התשי"ז-1957 (4), אני מצווה לאמור:

1)         הגדרות

בצו זה –

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה ושומרון וחבל עזה;

"אל"י" – אך לא יותר;

"אל"פ" – אך לא פחות;

"ארה"ב" – ארצות הברית של אמריקה;

"ארצות מצטרפות" – כל אחת מאלה: סן מרינו, האיים הקנריים, צ'אוטה, מלילה, מונקו;

"ארצות אפט"א" – איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שוויץ;

"האיחוד האירופי" – כל אחד מהארצות החברות באיחוד האירופי המפורטות להלן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הממלכה המאוחדת, יוון, לוכסנבורג, לטביה, ליטה, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, רומניה, שוודיה;

"ארצות מרקוסור" – אורוגוואי, ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי.

"גאטט" – ההסכם הכללי לסחר ותעריף – 1994;

"דולר" – דולר של ארצות הברית של אמריקה כשהוא מחושב בש"ח לפי כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), התשמ"ט-1989 (5);

"הסכם סחר" – הסכם שנכנס לתוקף בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת או ארגון ארצות אחרות המעניק בין היתר העדפה בשיעורי מכס;

"השער היציג" – השער היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שאותו מפרסם בנק-ישראל;

"חבילות שי" – טובין הנשלחים כמתנה מיחיד בחוץ לארץ ליחיד בישראל, לצרכיו או לצרכי בני ביתו;

"טובין המשמשים לייצור" – למעט מכונות, כלים ומכשירים ה משמשים כאמצעי ייצור;

"ייצור מקומי" – ייצור שלא ביבוא;

"כ"א" – כל אחד;

"לט.כוהל" – ליטר כוהל;

"מ" – מטר;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"(מותנה)" – על טובין המסווגים לפי פרט שלידו מלה זו ניתן פטור מלא או חלקי, או נקבע שיעור מכס או מס-קניה מיוחדים, רק אם נתקיימו כל תנאי הפרט וכל עוד הם מתקיימים; לענין הגדרה זו "פרט" – לרבות פרט משנה וסעיף;

"מחיר" – מחיר סיטוני כמשמעותו בסעיפים 4 עד 4ב לחוק;

"מחיר עסקה" – כמשמעותו בסעיף 132(א) לפקודת המכס(6) . בהעדר אפשרות לקבוע את מחיר העסקה כאמור, ייקבע המחיר בהתאם להוראות סעיף 130(2) עד (6) לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים;

"מחסן רשוי" – כמשמעותו בפקודת המכס ( 6 );

"מ"ל" – מיליליטר

"מ"מ" – מילימטר;

"ממ"ר" – מילימטר רבוע;

"הממלכה המאוחדת" – הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפו ן אירלנד;

"מנכ"ל" – מנהל כללי של משרד ממשלתי או מי שהוא הסמיך לצורך הענין;

"מס" – מס-קניה לפי החוק;

"מע"מ" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ( 7 );

"מערכת חלקים" – אוסף של חלקים להרכבת מוצר שלם או להרכבת מוצר לא שלם שיש לו התכונה האופיינית של המוצר השלם;

"מ"ק" – מטר מעוקב;

"מ"ר" – מטר רבוע;

"משומש" – לענין טובין מיובאים – שהשתמשו בהם באופן ניכר לפני יבואם;

"נמכר" – מכירה של טובין מייצור מקומי, אם אין משתמע אחרת מהקשרו;

"ס"ל" – סנטיליטר;

"סמ"ק" – סנטימטר מעוקב;

"סמ"ר" – סנטימטר רבוע;

"ערך" – כמשמעותו בסעיפים 134-129א' לפקודת המכס, לפי העניין;

"ק"ג" – קילוגרם;

"שוחרר" – שוחרר מפיקוח רשות המכס;

"שיעור תוספת" – תוספת בשיעור שנקבע לפי סעיף 4ב לחוק ופורט בטור ה', בתוספת הראשונה;

"של"פ" – שלא פורשו בתוספת הראשונה ולא נכללו במקום אחר בה;

"ש"ח" – שקל חדש;

"תעשיה" או "מפעל תעשייתי" – למעט בית קירור או מחסן קירור.

2)         מהות התוספות הראשונה והשניה

(א)        בתוספת הראשונה –

(1)        האמור בטורים א' ב' ו-ג' מחליף את התוספת לפקודה;

(2)        בפרטי המכס המפורטים בפרקים 1 עד 24, שנקבע להם שיעור מכס בהתאם להסכמים כמפורט בסעיפים 18 עד 23, יצוינו בהם, בטור ב', אחרי תיאור הטובין, אותיות המסמלות את ארץ ההסכם כלהלן:

טורקיה

TUR

ירדן

JOR

מקסיקו

MEX

קנדה

CAN

אפט"א

EFTA

מרקוסור

MERC

 

(3)        הטובין שפרטיהם ותיאורם נקובים בטורים א' ו-ב' הם טובין טעוני מס קניה אם נקוב בטור ד' לצדם שיעור מס קניה;

(4)        היה שיעור התוספת נקוב בטור ה' – יחושב על פיו מס הקניה האמור בפסקה (3);

(5)        האמור בטור "יחידה סטטיסטית" וספרת הביקורת המופיע לצד הלוכסן של מספרי הפרטים, פרטי המשנה והסעיפים, אינם חלק מהתוספת.

 

(ב)        בתוספת השניה נקובים הטובין שמס קניה מוטל עליהם ולא יחולו לגביהם הוראות התוספת הראשונה הנוגעות למס קניה

 

3)         סיווג טובין בתוספת הראשונה

סיווג טובין בתוספת הראשונה יהיה לפי ההוראות שלהלן, ובהתאם לאמנה בדבר השיטה המתואמת לתיאורם ולקידודם של טובין (כ"א 1010):

(1)        כותרות החלקים הפרקים ותת הפרקים מוצגים לנוחות העיון בלבד; לענין כל דין, הסיווג ייקבע על-פי המונחים שבפרטים והכללים המתייחסים שבכל חלק או פרק, ובתנאי שפרטים או כללים אלה אינם קובעים אחרת, בהתאם להוראות שלהלן;

(2)        כל התייחסות –

(א)        לפריט בפרט כלשהו יראוה ככוללת התייחסות לפריט זה כשהוא בלתי מושלם או בלתי מוגמר, בתנאי שכפי שמוצג הפריט הלא מושלם או הלא מוגמר, יש לו את המאפיין המהותי של הפריט המוגמר או המושלם; התייחסות לפריט מוגמר או מושלם (או המסווג כמוגמר או כמושלם מכוחה של פסקה זו), תהיה גם אם יוצג כשהוא מפורק או בלתי מורכב;

(ב)        לחומר (MATERIAL OR SUBSTANCE) שבפרט כלשהו תכלול גם התייחסות לתערובות או לצירופים של אותו חומר עם חומרים אחרים; כל התייחסות לטובין מחומר מסוים יראוה ככוללת התייחסות לטובין המורכבים בשלמותם, או בחלקם, מאותו חומר; סיווג של טובין המורכבים מיותר מחומר אחד, ייעשה לפי עקרונות פסקה (3);

(3)        כאשר עקב יישום האמור בפסקה (2)(ב) או מכל סיבה אחרת ניתן לכאורה, לסווג טובין בשני פרטים או יותר, הסיווג יהיה כדלקמן:

(א)        הפרט הנותן את התיאור המפורט ביותר יהיה עדיף על הפרטים הנותנים תיאור כללי יותר; אולם, כאשר שני פרטים או יותר מתייחסים כל אחד רק לחלק מהחומרים הכלולים בטובין מורכבים או מעורבים, או רק לחלק מהפריטים הנתונים במערכת למכירה קמעונית, ייראו פרטים אלה כמפורטים במידה שווה לגבי אותם טובין, אפילו אם אחד הפרטים מתאר באופן שלם יותר או מדויק יותר את הטובין;

(ב)        תערובות, טובין מורכבים הכוללים חומרים שונים או העשויים מרכיבים שונים, וטובין הנתונים במערכות (PUT UP IN SETS) למכירה קמעונית, שלא ניתן לסווגם לפי פסקת משנה (א), יסווגו כאילו הם עשויים מהחומר או מהמרכיב המאפיין אותם ביותר, ככל שעיקרון זה ניתן ליישום;

(ג)        אם לא ניתן לסווג טובין לפי פסקאות משנה (א) או (ב), יסווגו הטובין בפרט האחרון, לפי סדר המיספור של הפרטים שניתן להביאם בחשבון, באותה מידה;

(4)        טובין שלא ניתן לסווגם בהתאם לאמור בפסקה (3), יסווגו בפרט המתאים לטובין הדומים להם ביותר.

(5)        בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (4), יחולו ההוראות האלה לגבי הטובין שלהלן:

(א)        כלי קיבול למצלמה, כלי קיבול לכלי נגינה, כלי קיבול לכלי ירייה, כלי קיבול לכלי שרטוט, כלי קיבול למחרוזות ומיכלים דומים, שעוצבו או הותאמו במיוחד להכיל פריט מסוים או מערכת פריטים, המתאימים לשימוש ממושך והמוצגים יחד עם הפריטים המיועדים להם, יסווגו עם פריטים אלה, אם הם מהסוג הנמכר אתם כרגיל;
אולם, הוראה זו לא תחול על מיכלים לפריטים כאשר המיכלים נותנים למכלול את המאפיין העיקרי.

(ב)        בכפוף לאמור בפסקת משנה (א), חומרי אריזה ומיכלי אריזה המוצגים עם הטובין בתוכם, יסווגו עם הטובין, אם הם מהסוג המשמש כרגיל לאריזת אותם טובין; אולם, הוראה זו אינה מחייבת כאשר חומרי האריזה או מיכלי האריזה מתאימים בבירור לשימוש חוזר.

(6)        לעניין כל דין, סיווגם של טובין בפרטי משנה לרבות הסעיפים של פרט כלשהו ייקבע בהתאם למונחים של אותם פרטי משנה, לכללים המתייחסים לכל פרט משנה, לכללים המתייחסים לחלק ולפרק שפרט המשנה כלול בהם, אלא אם ההקשר מחייב אחרת ובהתאם להוראות אלה, בשינויים המחויבים לפי הענין; רק פרטי משנה באותה רמת סיווג הם ברי השוואה.

 

4)         הוראה נוספת (ישראלית)

על אף האמור בסעיף 3, טובין שניתן לסווגם הן בפרט הנמצא בפרקים 1 עד 97 לתוספת הראשונה והן בפרט הנמצא בפרקים 98 עד 99 לתוספת האמורה, יסווגו בפרקים 98 ו-99 לתוספת האמורה, למעט במקרים שבהם שיעור המכס ושיעור המס שיחולו אם יסווגו הטובין בפרקים 1 עד 97 לתוספת האמורה נמוך מהשיעורים שיחולו אם יסווגו הטובין בפרקים 98 ו-99 לתוספת האמורה

 

5)         חלוקת פרט בתוספת הראשונה

(א)        פרט בתוספת הראשונה מתחלק לפרטי משנה ולסעיפים.

(ב)        פרט משנה מסומן באחד מאלה:

(1)        במספר שחמש ספרותיו האחרונות הן אפס, וקו מפריד בין מספר פרט המשנה ובין תוכנו, כך: -;

(2)        במספר שארבע ספרותיו האחרונות הן אפס, ושני קווים מפרידים בין מספר פרט המשנה ובין תוכנו, כך: – – ;

(ג)        סעיף מסומן באחד מאלה :

(1)        במספר ששלוש ספרותיו האחרונות הן אפס ושלושה קווים מפרידים בין מספר הסעיף ובין תוכנו, כך: – – – ;

(1א)      במספר שסופו שתי ספרות שאין אפס וארבעה קווים מפרידים בין הסעיף ובין תוכנו כך : – – – – ;

(1ב)      במספר שספרתו האחרונה היא אפס וחמישה קווים מפרידים בין הסעיף ובין תוכנו כך : – – – – – ;

(2)        במספר שסופו ספרה שאינה אפס ושישה קווים מפרידים בין מספר הסעיף ובין תוכנו, כך: – – – – – – .

6)         פרט מותנה

(א)        לא יסווגו טובין לפי פרט שלידו המילה "(מותנה)" למעט טובין מייצור מקומי, אלא אם כן הוגש עליהם, לפני פדייתם, רשימון מיוחד שנקבע למטרה זו בצו לפי סעיף 239 לפקודת המכס או – לענין סוגי טובין מסויימים, או פרטים מסויימים – טופס אחר שהורה עליו המנהל ובתנאים שהורה.

(ב)        על אף האמור בסעיף קטן (א), יסווגו טובין לפי פרט שלידו המילה "(מותנה)" גם אם לא הוגש לגביהם לפני פדייתם רשימון מיוחד או טופס כאמור, אם הבקשה לתיקון הרשימון שהוגש לגביהם, הוגשה בתוך שלושה חודשים מיום פדייתם, והוכח כי נתקיימו בהם כל תנאי הפרט משעת פדייתם וכל עוד הם מתקיימים; המנהל רשאי, במקרים מיוחדים, להאריך תקופה זו עד לשישה חודשים מיום פדיית הטובין.

(ג)        היתה אחת מהוראות הפרט המותנה שימוש מסויים בטובין, יחל השימוש, אם לא נאמר אחרת באותו פרט, תוך שנה מיום פדייתם, זולת אם האריך המנהל תקופה זו; עד תחילתו של השימוש האמור לא ייעשה בטובין כל שימוש אחר.

(ד)        המנהל רשאי לדרוש ערובות, להנחת דעתו, כי נתמלאה, או תתמלא, הוראה מהוראות הפרט המותנה וכן כי השימוש ייעשה כאמור בסעיף קטן (ב); כמו כן רשאי המנהל לדרוש אישורים, תעודות, דוחו"ת וניהול רשומות, להנחת דעתו, לצרכי ביקורת על מילוי הוראות הפרט המותנה, או זיהוי הטובין, לפני השימוש בהם או בעת השימוש בהם.

(ה)       לא נתקיימה הוראה מהוראות סעיף זה, או לא מילא אדם אחר דרישת המנהל כאמור, או לא נתמלאה הוראה מהוראות הפרט המותנה, יסווגו הטובין לפי הפרט שאינו פרט מותנה והמכס או המס ישולם לפי אותו פרט, זולת אם נאמר במפורש אחרת בפרט המותנה.

(ו)         לענין סעיף זה, אם סווגו טובין בפרט מותנה, על פי שימוש או ייעוד מסויים, תחול ההתנייה לגבי הפרט, רק אם קויימו השימוש או היעוד האמורים.

(ז)        רכב מנועי שסיווגו בפרט מותנה והרכב או השימוש בו הועבר לאחר, בניגוד להוראות הפרט המותנה, יחולו עליו הוראות סעיף קטן (ה), ובלבד שמסכום המכס או המס האמורים יופחת סכום המכס והמס ששולם ביום שחרור הרכב מפיקוח המכס.

(ח)       לעניין טובין המסווגים בפרט מכס שלידו המילה "(מותנה)", יש לציין ברשימון לצד פרט מכס זה, גם את פרט המכס שבו היו מסווגים הטובין אילו לא היו עומדים בתנאי הפטור המותנה.

 

7)         המחיר הסיטוני בייצור מקומי

קביעת המחיר הסיטוני לגבי טובין בייצור מקומי תיעשה על פי הוראות סעיפים 4, 4א', 4ג', 4ד' ו-4ה' לחוק ותקנה 8 לתקנות מס קניה (טובין), התשי"ג-1953 (8) .

 

8)         המחיר הסיטוני לסיגריות

קביעת המחיר הסיטוני של הטובין המפורטים להלן תיעשה לפי סעיפים 4 ,4א, 4ב(א1) לחוק ותקנה 8ג לתקנות מס קניה (טובין), התשי"ג-1953 (9);

(1)        סיגריות שסיווגם בפרטים 24.02.200000 ו-24.02.902000;

(2)        יחידות טבק שסיווגן בפרטים 24.03.911100 ו-24.03.992100;

(3)        יחידות טבק הנתונות בערכה למכירה קמעונאית הכוללת מכשיר חימום המסווג בפרט 85.43.708100;

(4)        טבק לסיגריות שסיווגו בפרטים 24.03.191000, 24.03.91190000, 24.03.992900 ו-85.43.708200;

(5)        נוזל לסיגריה אלקטרונית שסיווגו בפרט 33.02.901000;

(6)        נוזל לסיגריה אלקטרונית שסיווגה בפרט 38.24.991000;

(7)        סיגריות אלקטרוניות המסווגות בפרט 85.43.707000.

 

9)         טובין הממועטים מן התוספת לחוק

טובין שפורטו בטור א' שלהלן והטעונים מס בשיעור שנקבע לגביהם בטור ד' בתוספת הראשונה יחול מס זה אף אם פורטו בסעיף מסעיפי התוספת לחוק כמצוין לצדם בטור ב':

טור א'
הטובין

טור ב'
סעיף בתוספת לחוק

(1) טובין שסיווגם בפרט 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 34.01 או 34.02 לתוספת הראשונה

2

(2) חלק או אבזר לכלי רכב המופעל על ידי מנוע

11

 

 

10)       קביעת פעולת ייצור

פעולת השבחה המפורטת בטור ב' להלן, שנעשתה בטובין טעוני מס המפורטים לצידם בטור א', מהווה פעולת ייצור; טובין שנעשתה בהם פעולת ייצור כאמור, טעונים מס בשיעור שנקבע לגביהם בטור ד' בתוספת הראשונה:

טור א'
הטובין

טור ב'
פעולת ההשבחה

(1) טובין מזכוכית

 

חיתוך, ליטוש, קישוט, חירור, כיפוף חיסום או הקשייה;

(2) כוהל אתילי או כוהל נויטרלי; משקה משכר, לרבות יין; פרי על בשרו בתוך משקה משכר; בירה

מילוי או אריזה;

(2א) טבק ותחליפי טבק

מילוי או אריזה;

(3) טלפון

תקנת חוגת לחיצים; התקנת חלקים ואבזרים בגוף הטלפון להוספה או לשיפור תיפקודים בטלפון, כגון: זיכרון, חיוג אוטומטי, צילצול חוזר, מניית שיחות;

(4) מערכת חלקים

הרכבה והשלמה;

(5) טובין המהווים מערכת להפעלת מכשירים

התקנה;

(6) מצברים שבגדר פרט 0601 לתוספת השניה

חידוש.

(7) משקאות, תרכיזים ואבקות שסיווגם בפרטים 20.09, 21.06 או 22.02 לתוספת הראשונה

מילוי או אריזה;


על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין שורה (7) בטבלה, הפעולות האלה לא ייחשבו לפעולת ייצור:


(1)        הכנת משקאות בבית אוכל לבקשת צרכן בעת מכירתם; לעניין זה "בית אוכל" – עסק שבו מכינים ומגישים מזון המיועד בדרך כלל לאכילה במקום העסק ובסמוך למועד הכנתו, ובכלל זה בית קפה, מסעדה, מזנון ועסק של מזון מהיר;

(2)        הכנת משקאות בעסק הסעדה (קייטרינג) לצורך הספקתם לצריכה מחוץ למקום הכנתם, למעט משקאות ארוזים מראש לשיווק קמעונאי";

 

11)       שיעור המכס או שיעור המס

(א)        נקבע בתוספת הראשונה שיעור המכס או שיעור המס באחוזים, משמעו אחוזים מערך הטובין; נקבע שיעור המכס או המס בסכום קצוב, משמעו סכום בש"ח ליחידת מידה כמפורט בטורים ג' ו-ד' לפי העניין.

(ב)        סכומי המס הקצובים הנקובים בתוספת הראשונה יעלו אם השער היציג עלה ביותר מ-20% לעומת השער היציג שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם; הוראה זו לא תחול על טובין שסיווגם בפרטים האמורים בסעיף 12; המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר שיעור ההעלאה כאמור ויום תחילתו.

(ג)        סכומי המכס הקצובים הנקובים בפרטים: 04.06, 04.09, 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11, 08.12, 08.13, (למעט 08.13.2090 ו-08.13.5000), 12.02, 12.06, 12.07, 15.09, 15.10, 15.17, 16.04, 20.01, 20.02, 20.04, 20.05, 20.07, 20.08, 20.09, 21.03, 21.06 (למעט 21.06.9070), 22.04, 22.05, יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (להלן – יום השינוי), לפי השינוי שחל במדד בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לה, בניכוי מקדם התייעלות של 1.5% מהשיעור האמור; המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר עדכון הסכומים.

(ד)        נקבע שיעור המכס או המס בסכום קצוב על כמות מסויימת של טובין יחולו שיעור המכס והמס באופן יחסי גם על חלק ממנה.

(ה)       נקבע שיעור המכס בסכום קצוב לפי משקל הטובין, יחושב המשקל לפי המשקל הכולל של הטובין המיובאים לרבות נוזל או תמיסה, למעט האריזה.

 

12)       תיאום סכומי מס

(א)        בסעיף זה –

"יום השינוי" – התאריך שבו מתואם סכום המס;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ב)        סכומי המס שבפרטים 20.09, 21.06, 22.02, 22.03.0090, 24.01, 24.02 , 24.03 ו-85.43.7080 יתואמו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג)        סכומי המס שבפרטים 22.07 ו-22.08 יתואמו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ד)        סכומי המס שבפר ק 27 ובפרטים 29.01.1010 ו-38.26 יותאמו ב-1 בינואר, ב-1 במאי, וב-1 בספטמבר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ה)       המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר סכומי המס המתואמים לפי סעיף זה.

13)       תיאום סכומי הפחתות

(א)        בסעיף זה "יום השינוי", "המדד החדש" ו"המדד היסודי" – כהגדרתם בסעיף 12(א).

(ב)        סכומי ההפחתות שבטור ג' בטבלה שבכלל 6 לכללים הנוספים (ישראליים) לפרק 87, יתואמו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג)        המנהל יפרסם ברשומות הודעה בדבר סכומי ההפחתות המתואמים לפי סעיף זה.

14)       הסכמי סחר

(א)        על טובין שסיווגם באחד הפרקים 1 עד 97, שחל עליהם הסכם סחר, יחולו ההוראות המפורטות בסעיפים 16 עד 23ד, בכפוף לזכאות להעדפה בשיעורי מכס לגבי הטובין, לפי הוראות הסכם הסחר הנוגע.

(ב)        מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) לא יחולו שיעורי המכס בהתאם לסעיפים 16 עד 23ד על טובין, אלא אם כן הוגש לרשות המכס אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        מסמך העדפה מארצות האיחוד האירופי, הממלכה המאוחדת, ארצות מצטרפות, ארצות אפט"א, הרפובליקה של טורקיה (להלן- טורקיה),אוקראינה והממלכה ההאשמית של ירדן (להלן – ירדן) לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו מוצרים אלה; מסמך כאמור לא יתקבל לאחר תום ארבעה חדשים ממועד הנפקתו כאמור בהסכמי הסחר; בפסקה זו, "מסמך העדפה" – תעודת תנועה EUR1 למעט מירדן או תעודת תנועה " EUR-MED ", למעט מאוקראינה תעודת מקור שאושרה בידי לשכת המסחר והתעשיה של ירדן או חשבונית הצהרה כאמור בהסכמים;

(2)        תעודת מקור, כמשמעותה בהסכם הסחר עם קנדה או מקסיקו לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו מוצרים אלה; או אם הוצהר ברשימון כי הטובין זכאים לשיעורי המכס כמפורט בסעיפים 19 ו-22, בשעת התרת הרשימון, והוגשה למכס תעודת מקור לא יאוחר משלושה חודשים משעת התרת הרשימון לגבי טובין שמקורם בקנדה ולא יאוחר מששה חודשים משעת התרת הרשימון לגבי טובין שמקורם במקסיקו;

(3)        תעודת מקור או חשבונית הצהרה, כמשמעותם בהסכם הסחר עם ארצות מרקוסור לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו טובין אלה. תעודת מקור או חשבונית הצהרה כאמור לא תתקבל לאחר תום שישה חודשים ממועד הנפקתה כאמור בהסכם הסחר.

(4)        חשבונית הצהרה כמשמעותה בהסכם הסחר עם ארה"ב, לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו מוצרים אלה.

(5)        תעודת מקור או חשבונית הצהרה, כמשמעותם בהסכם הסחר עם הרפובליקה של פנמה (להלן- פנמה) והסכם הסחר עם הרפובליקה של קולומביה (להלן-קולומביה), לא יאוחר משעת התרת רשימון היבוא שבו נרשמו טובין אלה; תעודת מקור או חשבונית הצהרה כאמור לא תתקבל לאחר תום שנים עשר חודשים ממועד הנפקתה כאמור בהסכמי הסחר.

 

15)       מכסות חקלאיות

(א)        טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים בטור א' ברשימה שבתוספת השלישית, ואשר בצו זה צוינו בהם, אחרי תיאור הטובין, בטור ב', האותיות W.T.O , יחול עליהם שיעור המכס הכללי, למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה לצידם בטור ב' ברשימה, לגביה יחול שיעור המכס הנקוב לצידה בטור ג'.

(ב)        על אף האמור בסעיף קטן (א), ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2013 עד 2018 ואילך, תהיה הכמות המרבית השנתית הקבועה בטור ב' ברשימה כאמור בסעיף קטן (א), בפרטים 04.01.4000, 04.01.5000, 04.03, 04.05.1099, 04.05.2000, 04.05.9000, 04.06.1090, 04.06.2000, 04.06.3000, 04.06.4000, 04.06.9020 ו-04.06.9090 הכמות הנקובה בעמודה המתייחסת לאותה שנה לצד פרטי מכס אלה.

 

16)       הפחתת מכס לענין הסכמי הסחר עם ארה"ב

טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארה"ב, ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס.

17)       הפחתת המכס לעניין הסכם הסחר עם האיחוד האירופי

טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארצות האיחוד האירופי וארצות מצטרפות ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14 יהיו פטורים ממכס, למעט טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.02.1000, 35.05.1021 ו-35.05.2000 שבתוספת הראשונה, שצוין בהם בטור ב', אחרי תיאור הטובין האותיות EU או EU1 שלגביהם ינהגו כמפורט להלן:

(1)        טובין שסיווגם בפרטי מכס שצוין בהם בטור ב', אחרי תיאור הטובין, האותיות EU, יחול עליהם שיעור המכס הכללי;

(2)        טובין שסיווגם בפרטי מכס שצוין בהם בטור ב' אחרי תיאור הטובין, האותיות EU1 יחול עליהם שיעור המכס בהתאם למפורט ברשימה שבתוספת הרביעית (להלן – הרשימה) ולגביהם ינהגו כמפורט להלן:

(א)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים בטור א' ברשימה, אשר לצידם בטור ב' נקוב שיעור הפחתה – יחול עליהם שיעור המכס הכללי בניכוי שיעור ההפחתה הנקוב בטור ב', למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה' ברשימה, לגביה יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב בטור ד' ברשימה;

(ב)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים בטור א' ברשימה, אשר לצידם בטור ג' נקוב שיעור מכס – יחול עליהם שיעור המכס הנקוב בטור ג', למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה' ברשימה, לגביה יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב בטור ד' ברשימה;

(ג)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים בטור א' ברשימה, שאינם כמפורט בפסקאות משנה (א) ו-(ב), יחול עליהם שיעור המכס הכללי, למעט לגבי הכמות המירבית השנתית הקבועה בטור ה' ברשימה לגביה יופחת משיעור המכס הכללי השיעור הנקוב בטור ד' ברשימה;

לענין זה "שיעור המכס הכללי" – שיעור המכס הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה.

 

18)       הפחתת מכס לענין ארצות אפט"א

(א)        טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארצות אפט"א ומתקיימים בהם התנאים המפורטים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.02.1000, 35.05.1020, 35.05.2000 שבתוספת הראשונה, זולת הטובין המפורטים ברשימה א' שבתוספת החמישית, שלגביהם יחול פטור.

(ב)        על אף האמור בסעיף קטן (א), על טובין המפורטים בטור א' ברשימה ב' שבתוספת החמישית יחול שיעור המכס המפורט לצידם בטור ב' או יחול שיעור המכס כמפורט לצידם בטור ג' לגבי הכמות המרבית לשנה שצוינה לצידם בטור ד'; ולעניין פרט המכס 02.10.200000 יחול פטור ממכס כאמור בטור ג' אם הטובין יובאו במסגרת המכסה הקבועה בטור ד', ואם לא יובאו במסגרת מכסה כאמור – יחול שיעור המכס הקבוע בטור ב'. שיעור המכס לגבי טובין שפורטו ברשימה ב' בתוספת החמישית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' של אותם פרטי מכס שבתוספת הראשונה.

19)       הפחתת מכס לעניין הסכם הסחר עם קנדה

(א)        טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם קנדה מתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט הטובין המפורטים ברשימה א' שבתוספת השישית, שלגביהם יחול שיעור המכס הכללי, ולמעט טובין המפורטים ברשימה ב' שבתוספת השישית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצידם בטור ב' לגבי הכמות המירבית לשנה שצויינה לצידם בטור ג', ולגבי כמות שאינה בגדר המכסה תחול הפחתה משיעור המכס כפי שצויינה בטור ד', ככל שמופיעה הפחתה באותו הפרט.

(ב)        שיעור המכס לגבי הטובין שפורטו בתוספת השישית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' בעמודה "כללי" של אותם פרטי מכס שבתוספת הראשונה.

 

20)       הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם ירדן

טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ירדן ומתקיימים בהם התנאים המפורטים בסעיף 14, ושסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות שבתוספת השביעית ינהגו לגביהן, כמפורט להלן:

(1)        טובין המסווגים ברשימה א', שבתוספת השביעית, יופחת לגביהם שיעור המכס הנקוב בטור ג', בעמודה כללי של התוספת הראשונה, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

שיעור ההפחתה

א'

100%

ב'

50%

 

(2)        ברשימה ד' שבתוספת השביעית נקובות בטור ב', לצד פרטי המכס שבטור א', הכמויות המרביות שניתן לסווג במשך שנה אחת בפטור ממכס על פי אותם פרטים;

 

21)       הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם טורקיה

(א)        טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם טורקיה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט הטובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.01, 35.02 ו-35.05 שבתוספת הראשונה, זולת המפורטים ברשימה ד' שבתוספת השמינית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצידם בטור ב' לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצידם בטור ג'.

(ב)        שיעור המכס לגבי טובין שפורטו בתוספת השמינית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' בעמודה "כללי" של אותם פרטי מכס שבתוספת הראשונה.

 

22)       הפחתת מכס לענין סחר עם מקסיקו

(א)        טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם מקסיקו ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 ובפרטים 35.02 ו-35.05 שבתוספת הראשונה, זולת המפורטים ברשימה א' שבתוספת התשיעית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצדם בטור ב' לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצדם בטור ג'.

(ב)        שיעור המכס לגבי הטובין המפורטים ברשימה א' שבתוספת התשיעית כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג', בעמודה כללי של אותם פרטי המכס שבתוספת הראשונה.

(ג)        על אף האמור בסעיף קטן (א) ובהתאם לסעיף 3-03 להסכם הסחר עם מקסיקו, על טובין המפורטים ברשימה שלהלן יחול פטור ממכס ובלבד שהוצג אישור יצוא מיוחד של משרד המסחר והפיתוח התעשייתי של מקסיקו (SECOFI) פרטים:

50.04 עד 50.07

51.06 עד 51.13

52.04 עד 52.12

53.06 עד 53.11

54.01 עד 54.08

55.08 עד 55.16

56.04 עד 56.07

58.01 עד 58.03

58.06, 58.09, 59.03, 59.06, 59.07

פרקים: 61 עד 63

פרט: 96.19.0900

23)       הפחתת מכס לעניין ארצות מרקוסור

(א)        הסכם הסחר עם ארצות מרקוסור יחול ביחס לכל מדינה במועד המפורט בטבלה שלהלן:

טור א'

טור ב'

שם המדינה

תאריך החלת ההסכם

(1)

אורוגוואי

י"ט בסיון התש"ע (1 ביוני 2010)

(2)

ארגנטינה

י' באלול התשע"א (9 בספטמבר 2011)

(3)

ברזיל

י"ט בסיון התש"ע (1 ביוני 2010)

(4)

פרגוואי

י"ט בסיון התש"ע (1 ביוני 2010)

 

(ב)        טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם ארצות מרקוסור, כאמור בסעיף קטן (א), ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, זולת טובין שסיווגם בפרקים 1 עד 24 שבתוספת הראשונה, למעט –

(1)        טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה א' שבתוספת העשירית, אשר יהיו פטורים ממכס;

(2)        טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ב' שבתוספת העשירית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצדם בטור ג', לגבי הכמות המרבית לשנה, שצוינה לצדם בטור ב', בכפוף להערות בטור ד'; לא פורטה כמות מירבית בטור ב' לא תוגבל הכמות אלא לטובין שלגביהם פורט אחרת לצדם בטור ד'.

(ג)        על אף האמור בסעיף קטן (ב), לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ד' שבתוספת העשירית, יופחת בהדרגה שיעור המכס הכללי הנקוב בטור ג' שבתוספת הראשונה לצידם של אותם פרטי מכס, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ד'

37.5%

50%

62.5%

75%

87.5%

100%

 

(ג1)      על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לגבי טובין מארגנטינה שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ד' שבתוספת העשירית, יופחת בהדרגה שיעור המכס הכללי הנקוב בטור ג' שבתוספת הראשונה לצידם של אותם פרטי מכס, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ד'

25%

37.5%

50%

62.5%

75%

87.5%

100%

(ד)        על אף האמור בסעיף קטן (ב), לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ה' שבתוספת העשירית, יחול שיעור המכס הכללי המצוין לצד אותם פרטי מכס בטור ג' של התוספת הראשונה.

(ה)       שיעור המכס לגבי טובין המפורטים ברשימה ב' כאמור בסעיף קטן (ב)(2), לא יעלה בשום מקרה על השיעור הנקוב בטור ג' של אותם פרטי מכס בתוספת הראשונה.

 

 

23א)     הפחתת מכס לעניין הסכם הסחר עם פנמה

לעניין טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם פנמה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14 ושסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות שבתוספת הארבע עשרה, ינהגו כמפורט להלן:

(1)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה א' שבתוספת הארבע עשרה, יהיו פטורים ממכס;

(2)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה ב' בתוספת הארבע עשרה, תחול עליהם הפחתה משיעור המכס הכללי כמפורט בטור ב' ברשימה האמורה, או שיחול לגביהם שיעור הפחתת המכס כמפורט בטור ד' באותה רשימה לגבי הכמות המירבית לשנה שצוינה בטור ה' לרשימה האמורה;

(3)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימות ג' עד ה' שבתוספת הארבע עשרה, תחול עליהם הפחתה משיעור המכס הכללי, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

שנה

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ג'

33.3%

66.6%

100%

ד'

20%

40%

60%

80%

100%

ה'

14.3%

28.6%

42.9%

57.2%

71.5%

85.8%

100%

 

(4)        הופחת לאחר יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) שיעור המכס הכללי בפרטי המכס המפורטים בטור א' לרשימה ב', ישמש שיעור המכס המופחת בסיס שממנו יופחת שיעור המכס כאמור בטורים ב' עד ה' לאותה רשימה;

לעניין פסקאות (2) עד (4), "שיעור המכס הכללי"- שיעור המכס הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה.

 

23ב)     הפחתת מכס לעניין הסכם הסחר עם קולומביה

לעניין טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם קולומביה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14 ושסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות שבתוספת החמש עשרה, ינהגו כמפורט להלן:

(1)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה א' שבתוספת החמש עשרה, יהיו פטורים ממכס;

(2)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה ב' שבתוספת החמש עשרה, תחול עליהם הפחתה משיעור המכס הכללי כמפורט בטור ב' ברשימה האמורה, או שיחול לגביהם פטור ממכס לגבי הכמות המירבית לשנה שצוינה בטור ד' לרשימה האמורה;

(3)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימות ג' עד ד' שבתוספת החמש עשרה, תחול עליהם הפחתה משיעור המכס הכללי, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

שנה

2020

2021

2022

2023

2024

ג'

33.3%

66.6%

100%

ד'

20%

40%

60%

80%

100%

 

(4)        הופחת לאחר יום כ"א באב התש"ף (11 באוגוסט 2020) שיעור המכס הכללי בפרטי המכס המפורטים בטור א' לרשימה ב', ישמש שיעור המכס המופחת בסיס שממנו יופחת שיעור המכס כאמור בטורים ב' עד ה' לאותה רשימה;

לעניין פסקאות (2) עד (4), "שיעור המכס הכללי"- שיעור המכס הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה.

 

 

23ג)     הפחתת מכס לעניין הסכם הסחר עם אוקראינה

לעניין טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם אוקראינה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14 יחול פטור ממכס, למעט לגבי טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות שבתוספת השש עשרה, שלגביהם ינהגו כמפורט להלן:

(1)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה א' שבתוספת השש עשרה, יהיו חייבים בשיעור המכס הכללי;

(2)        על טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימה ב' שבתוספת השש עשרה, יחולו הוראות אלה:

(א)        טובין שצוינה לצדם מכסה בטור ד' ושיובאו במסגרת המכסה– פטורים ממכס;

(ב)        טובין שלא יובאו במסגרת מכסה כאמור בטור ד'- יחולו לגביהם שיעורי מכס מופחתים כמפורט ברשימה מרשימות ב' עד ט', ואם לא נקבע להם שיעור מכס מופחת כאמור – יחול לגביהם שיעור המכס הכללי;

(3)        טובין שסיווגם בפרטי מכס המפורטים ברשימות ג', ד', ה', ו', ז', ח' ו-ט' שבתוספת השש עשרה, תחול עליהם הפחתה משיעור המכס הכללי, באחוזים כמפורט להלן:

שם הרשימה

שנה

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 ואילך

ג'

33.33%

66.67%

100%

ד'

20%

40%

60%

80%

100%

ה'

14.29%

28.57%

42.86%

57.14%

71.43%

85.71%

100%

ו'

16.67%

33.33%

50%

50%

50%

50%

50%

ז'

10%

20%

30%

40%

50%

50%

50%

ח'

2%

4%

6%

8%

10%

10%

10%

ט'

4%

8%

12%

16%

20%

20%

20%

 

(4)        שיעור המכס הכללי החל על פרטי המכס המפורטים ברשימה י' שבתוספת השש עשרה לא יעלה על שיעור המכס הכללי החל לגביהם ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021);

(5)        הופחת לאחר יום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) שיעור המכס הכללי בפרטי המכס המפורטים בטור א' לרשימה ב' שבתוספת השש עשרה, ישמש שיעור המכס המופחת בסיס שממנו יופחת שיעור המכס כאמור בטורים ב'-ג';

(6)        הופחת לאחר יום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) שיעור המכס הכללי בפרטי המכס המפורטים ברשימות ג' עד ט' שבתוספת השש עשרה, ישמש שיעור המכס המופחת בסיס שממנו יופחת שיעור המכס כאמור בפסקה (3);

לעניין סעיף זה, "שיעור המכס הכללי"- שיעור המכס הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה.

23ד)     הפחתת מכס לענין הסכם הסחר עם הממלכה המאוחדת

טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם הממלכה המאוחדת ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14 ושסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימות שבתוספת השבע עשרה, ינהגו כמפורט להלן:

1.         טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה א' שבתוספת השבע עשרה וטובין שסיווגם בפרקים 25 עד 97 לתוספת הראשונה, למעט טובין שסיווגם בפרטים 35.02.1000, 35.05.1021 ו- 35.05.2000 לתוספת הראשונה, יהיו פטורים ממכס;

2.         טובין שסיווגם בפרטי המכס המפורטים ברשימה ב' שבתוספת השבע עשרה, תחול עליהם הפחתה משיעור המכס הכללי כמפורט בטורים ב' ו-ג' ברשימה האמורה, ויחול לגביהם שיעור הפחתת המכס כמפורט בטור ד' באותה רשימה לגבי הכמות המירבית לשנה שצוינה בטור ה' לרשימה האמורה;

לענין זה, "שיעור המכס הכללי" – שיעור המכס הנקוב לצד פרטי המכס בטור ג' בתוספת הראשונה.


24)       הפחתת מכס לעניין דגים

ב-1 בינואר של כל אחת מן השנים 2020 עד 2022 ואילך, יהיה שיעור המכס הנקוב באחוזים או סכום המכס הקצוב או שיעור המכס המרבי (אל"י) (להלן כל אחד מהם – שיעור המכס) בעמודה "מכס כללי", שבטור ג', בתוספת הראשונה, בטור א', זהה לשיעור המכס הנקוב בתוספת השלוש עשרה בטור ב', ולצד פרטי מכס אלה, בעמודה המתייחסת לאותה שנה.

 

25)       ביטול

 

(א)          צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב -2012 (10) (להלן – התעריף הקודם) למעט המפורט בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)– בטל.

(ב)           תיקון מס' 5 לשנת התשע"ז (11) טעון אישור לפי סעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט-1949.

(ג)            צווי התיקון של התעריף הקודם המפורטים להלן, כולם או חלקם, ככל שהיו בתוקף ערב תחילתו של צו זה, יראו כתיקונים של צו זה מיום תחילתו:

(1)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 14), התשע"ב-2012 (12);

(2)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 34 והוראת שעה), התשע"ב-2012 (13);

(3)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 16 והוראת שעה), התשע"ג-2013 (14);

(4)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראה שעה מס' 5), התשע"ג-2013 (15);

(4א)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ד-2014 (16);

(5)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ד-2014 (17);

(5א)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 6), התשע"ד-2014 (18);

(6)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 11), התשע"ה-2015 (19);

(7)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התשע"ה-2015 (20);

(7א)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין(תיקון מס' 16 והוראת שעה מס' 13), התשע"ה- 2015 (21);

(8)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 8), התשע"ו-2016 (22);

(9)           צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 18), התשע"ו-2016 (23);

(10)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשע"ו-2016 (24);

(10א)       צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016 (25);

(11)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 19), התשע"ו-2016 (26);

(12)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 3), התשע"ז-2016 (27);

(13)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה), התשע"ז-2016 (28);

(14)         צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 5 והוראת שעה מס' 2), התשע"ז-2016 (29).

 

                _________________________________

(10)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77.

(11)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 13.

(12)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 1044.

(13)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 1162.

(14)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ג, עמ' 106.

(15)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ג, עמ' 138.

(16)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 32.

(17)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 138, התשע"ה, עמ' 77.

(18)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 138.

(19)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ה, עמ' 90.

(20)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ה, עמ' 96.

(21)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ה, עמ' 102.

(22)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 112.

(23)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 156.

(24)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 157.

(25)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 190.

(26)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ו, עמ' 210.

(27)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 4.

(28)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 6.

(29)            ק"ת- שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 13.